Salme teenuskeskus

Sõrve mnt 3, 93201 Salme,Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse
juhataja
Kalmer Poopuu 452 5160
511 6418
kalmer.poopuu@saaremaavald.ee
Infospetsialist Rita Mägi 452 5161
rita.magi@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Kaia Kuul 452 5162
5915 1803
kaia.kuul@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

 Salme osavallakogu koosolek toimub neljapäeval, 7. veebruaril 2019 kell 15.30 Salme teenuskeskuses.
Päevakord:
1. Saaremaa valla 2019 aasta eelarve tutvustus
2. Saaremaa Vallavolikogu määruse „Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut" eelnõu 
3. Jooksvad küsimused ja info

Salme kultuurimajas

13. veebruaril - Salme keskpäevaklubi, info Valve Reede, tel 5622 5577

Salme kandi tegija 2018

Salme osavallakogu kutsub esitama kandidaate tunnustusele „Salme kandi tegija 2018" silmapaistva tegutsemise eest kodukandi hüvanguks. Tunnustuse laureaat kuulutatakse välja 24. veebruaril Salme kultuurimajas Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel. Kandidaadid esitada koos põhjendusega Andrus Raunale, andrus.raun@gmail.com, tel 503 8823 või Rita Mägile, rita.magi@saaremaavald.ee, tel 452 0350.

Lõppenud on LEADER programmi meetme 2 omaosaluse taotlusvoor.

Mittetulundustegevuse toetamise kord

1. jaanuaril 2019 jõustus Saaremaa Vallavolikogu määrus "Mittetulundustegevuse toetamise kord", mis reguleerib valla eelarvest mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbeliste tegevus- ja projektitoetuste ning stipendiumite taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise korda.
Määruse § 11 lg 1 punkti 1 alusel sai tegevustoetust 2019. aastaks taotleda 1. oktoobrini 2018. 

Tegevustoetus on sihtotstarbeline valla eelarvest antav toetus mittetulundusühingu, sihtasutuse, seltsi või seltsingu regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulude katmiseks taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks või järgmisteks kalendriaastateks (Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 määrus nr 32 § 6 lg 1).

INFOLEHT

   Tegevustoetuste taotlused on hindamiskomisjoni menetluses. Toetuse saajad selguvad märtsikuus peale Saaremaa Vallavalitsuse 2019. aasta eelarve vastuvõtmist. Hindamiskomisjoni koosseis.

 

Salme

2.01.19

Salme vald oli vald Saare maakonnas Saaremaa edelaosas ja hõlmas Sõrve poolsaare kaela. Vald liitus 2017. aastal Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus naabervaldadega ühtseks Saaremaa vallaks. Salme viimane vallavanem oli Kalmer Poopuu.