Sotsiaalvaldkonna projektid

 
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Saaremaa vallas III
Projekti number: 2014-2020.2.05.20-0280

Projekti algus ja lõpp: 01.09.2019-01.12.2021.a.
Meede: 2014-2020.2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks
Projekti maksumus: 63 503,00 EUR, sh toetus 53 977,55 EUR ja omafinantseering 9525,45 EUR.
Projekti tulemusel tagatakse puuetega inimesele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Paranevad kohanduse saajate iseseisva toimetuleku võimalused.
Projekti raames toetatakse kahte liiki tegevusi:  liikuvusega seotud toimingute parandamist ( st., ustest sisse ja välja liikumine) ning hügieenitoimingute parandamist (pesemis- ja tualetitoimingud).

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Saaremaa vallas II
Projekti number: 2014-2020.2.05.19-0194
Projekti algus ja lõpp: 01.08.2019-01.12.2020.a.
Meede: 2014-2020.2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks
Projekti maksumus: 235 473,10 EUR,
sh toetus 200 152,13 EUR ja omafinantseering 35 320,96 EUR.
Projekti tulemusel tagatakse puuetega inimesele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Paranevad kohanduse saajate iseseisva toimetuleku võimalused.
Projekti raames toetatakse kolme liiki tegevusi:  liikuvusega seotud toimingute parandamist ( st. püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine, hoone ja selle territooriumile sissepääsu tagamine), hügieenitoimingute parandamist (pesemis- ja tualetitoimingud) ning köögitoimingute parandamist.
 
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Saaremaa vallas I (lõppenud)
Projekti number: 2014-2020.2.05.18-0110
Projekti algus ja lõpp: 15.06.2018 – 31.10.2019
Meede: 2014-2020.2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna
kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks
Projekti abikõlblik maksumus: 107 106,40 EUR,
sh toetus 91 040,44 EUR ja omafinantseering 16 065,96 EUR
Projekti tulemusel tagati puuetega inimesele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Projekt soodustab kohanduse saajate iseseisva toimetuleku võimalusi.
Projekti raames toetati kolme liiki tegevusi:  liikuvusega seotud toimingute parandamist ( st. püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine, hoone ja selle territooriumile sissepääsu tagamine), hügieenitoimingute parandamist (pesemis- ja tualetitoimingud) ning köögitoimingute parandamist.
 
Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine

Projekti nr:  SFOS 2014-2020.2.02.18-0129.
Projekti kestus: 01.10.2018 – 31.05.2022. Pikendatud kuni 31.12.2022
Projekti kogumaksumus: maksimaalne abikõlbulik kogukulu 640 000 EUR
Projekti toetus: 544 000 EUR
Projekti omafinantseering: 96 000 EUR
Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" raames TAT „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine" (sotsiaalkaitseministri 06.11.2018 käskkiri nr 85).
Eesmärk: ühistranspordiga integreeritud ja ühtlaselt korraldatud sotsiaaltransporditeenuse pakkumise tulemusena suurendada erivajadustega, hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustes inimeste osalemist igapäevaelus ning tööturul. Kuna tegemist on üleriigilise pilootprojektiga, siis on täiendavaks eesmärgiks sellise mõistliku sotsiaaltranspordi teenuste mudeli väljatöötamine, mida oleks võimalik rakendada ka Eesti teistes piirkondades.
Sotsiaaltransporditeenuse sisu on teenuse osutamine neile puudega (puue ei pea olema ametlikult Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud) inimestele, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist. Sotsiaaltransporditeenuse kasutamine võimaldab puudega isikul kasutada vastavalt tema vajadustele transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.
Lisaks Saaremaa Vallavalitsusele on projekti kaasatud MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus ja MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus.
Katseprojekti tulemusi ja olemasolevat sotsiaaltranspordi korraldust analüüsides saab otsustada kuidas oleks kõige mõistlikum sotsiaaltransporditeenuse korraldamisega tulevikus edasi minna.