Teated

Aadresside muutmine Valjala alevikus (Pihlaka tänav)

Valjala alevikus on vaja muuta Pihlaka tn 7, Pihlaka tn 9, Pihlaka tn 11,  Pihlaka tn 13 ja Pihlaka tn 15 hoonete ja katastriüksuste aadressid, sest nimetatud aadressidel asuvatesse hoonetesse peasissepääsud ei ole Pihlaka tänavalt. Aadresside muutmise aluseks on Vabariigi Valitsuse 08.10.15 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem" § 15 lg 4.
Täpsem info ja skeem: www.saaremaavald.ee/kohanimed-aadressid.

Saaremaa Gümnaasiumi õppehoone arhitektuurivõistlus

Arhitektuurivõistluse eesmärk on valida kasutusfunktsioonile ja Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealasse sobivaim arhitektuurne lahendus Saaremaa Gümnaasiumi õppehoone rajamiseks.
Info ja dokumendid: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/200217.
Tähtaeg: 8. oktoober 2018.
Korraldaja: Riigi Kinnisvara AS (koostööpartnerid Haridus- ja Teadusministeerium, Saaremaa Vallavalitsus, Eesti Arhitektide Liit).

Jätkub konkurss "Värv Kuressaare majal"

Kuressaare linna elukeskkonna kaunistamiseks ja parandamiseks jätkub traditsiooniline konkurss "Värv Kuressaare majal". Konkursi ülesandeks on majaomanike kaasamine hoonete värskendamisse, värvitooni väärtustamine linnapildis ja parimate tunnustamine.
Konkurssi toetavad 20% hinnasoodustusega värvitootjad Akzo Nobel Baltics AS, AS Tikkurila, SIA Daw Baltica Eesti filiaal, Teknos OÜ.
Konkursil osalemise avaldusi võetakse vastu 2. maist 31. septembrini 2018. Osalemiseks tuleb taotleda vallavalitsuselt värvipass. Konkursitöö teostatakse maja värvipassi alusel, mille koostab vallavalitsuse arhitekt, arvestades võimalikult majaomaniku ettepanekuid. Värvipass väljastatakse osalejale tasuta.
Konkursil võib kasutada ka varasematel aastatel väljastatud värvipasse, kuid need tuleb täiendavalt kooskõlastada. Konkursitöö hindamisel arvestatakse teostatud töö kvaliteeti ja vastavust värvipassile.
Konkursi tulemused avalikustatakse hiljemalt 15. detsembriks 2018. Preemiafondi suuruseks on 1300 eurot.
Tingimused
Soodustoodete nimekiri
Lisainfo: arhitekt Piret Miller tel 452 5042, piret.miller@saaremaavald.ee.

Restaureerimis- ja remonditoetus

Saaremaa valla 2018. aasta eelarves on nimetatud toetuseks määratud rahalisi vahendeid summas 20 000 eurot, et aidata kaasa Kuressaare linna arhitektuuripärandi, Kuressaare vanalinna linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud piirkondade säilitamisele, kaitsmisele.
Eelistatult toetatakse ehitiste avariilise olukorra likvideerimist, arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded jne) ja/või avatäidete (uksed, aknad, luugid jne) restaureerimist ning selleks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamist.
Ehitiseks on Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis asuv või arhitektuuriväärtuslik ja kaitse all olev hoone või rajatis.
Toetusega soodustatakse töö teostamist kuni 50% ulatuses, mis on suunatud ehitise arhitektuuriväärtuse säilitamisele või taastamisele.
Toetust võivad taotleda isikud, v a kasumit taotlevad juriidilised isikud, kelle omandis või valduses on Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis asuvad või Kuressaares asuvad arhitektuuriväärtuslikud ja kaitse all olevad ehitised.
Taotlusi võetakse vastu 1. detsembrini 2018. Esitatud taotluste läbivaatamine ja komisjoniline hindamine toimub juulis ja detsembris.
Alus: VV 17.04.18 korraldus nr 375
Lisainfo: arhitekt Piret Miller, tel 452 5042, piret.miller@saaremaavald.ee.