Keskkond

Saaremaa valla jäätmekava 2021–2026 avalikustamine ning avalik arutelu

Saaremaa vallavalitsus teavitab, et tulenevalt koroonaviiruse leviku tõusust jääb 3. märtsil ära planeeritud jäätmekava arutelu. Avaliku arutelu toimub hiljem siis, kui olukord seda lubab või uues vormis (digitaalseid kanaleid pidi).

Valminud on Saaremaa valla jäätmekava 2021–2026 eelnõu, millega on võimalik tutvuda Saaremaa valla kodulehel 11. veebruarist kuni 12. märtsini. Samal perioodil on võimalik ka esitada arengukava eelnõule ettepanekuid ja märkusi e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või posti teel aadressile Tallinna 10, Kuressaare, Saaremaa vald. Oodatud on kõigi ettepanekud!

Jäätmekava on valla arengukava osa, millega planeeritakse jäätmehooldust ja jäätmete ringlussevõtu korraldamist Saaremaa valla territooriumil aastatel 2021–2026. Jäätmekava on koostatud lähtuvalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, jäätmeseadusest ja pakendiseadusest. Jäätmekava on koostatud Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonna poolt.

Saaremaa valla jäätmehoolduse eesmärkide püstitamisel on lähtutud riigi jäätmekavast, Euroopa ringmajanduse tegevuskavast, seadusandlusest tulenevates kohustustest, kogukonna vajadustest ning seni kehtinud jäätmekavadest (Kuressaare linna, Lääne-Saare valla ja Pihtla valla ühine jäätmekava 2015-2020, Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmekava 2016-2020 ja Mustjala valla jäätmekava 2017-2021). Järgmiste aastate eesmärgid, kavandatud tegevused ja eeldatavad (võimalusel mõõdetavad) tulemused on toodud jäätmekava lisas.

Hajaasustuse programmi ning maapiirkondade perede elutingimuste parandamise taotlusvooru menetleb uuest aastast keskkonnaosakond

Seoses töökorralduslikke muudatustega menetleb alates 1.01.2021 hajaasustuse programmiga ning maapiirkondade perede elutingimuste parandamise taotlusvooruga seonduvat keskkonnaosakond. Vastava teenistuja kontaktandmed on jäänud samaks: keskkonnataristu peaspetsialist Maire Käärid (maire.kaarid@saaremaavald.ee; tel 452 5169, 5302 2682).

Kalad saavad Saaremaa veekogudes paremad kudemistingimused

Saaremaa valla poolt on ellu kutsutud projekt, mis näeb ette käesoleval aastal veekogude suudmealade avardamise. Projekti „Koelmualade puhastamine Saaremaa vallas" käigus puhastatakse setetest ja taimestikust Kihelkonna, Randküla ja Oitme jõe suudmealad. Samuti puhastakse Laidevahe looduskaitsealal kahte siselahte merega ühendavad kraavid ja Riksu jõel kolm lõiku, mis on pillirooga kinni kasvanud. Leisi jõest võetakse välja paarkümmend suuremat puud.

Pärast suudmete avamist võib oodata, et põhilised siirdekalad, nagu särg, säinas ja haug, hakkavad neid veekogusid taas aktiivsemalt kudemiseks kasutama. Kalade elutingimused ja arvukus paranevad. Kudeojade suudmete puhastustööd toimuvad kalade kudeperioodi ja lindude pesitsushooaja välisel ajal 2020. aasta teises pooles. Tööd teostab Rannainvesteeringute OÜ.

Projekti kogumaksumus on 102 675,71 eurot ja see viiakse täies ulatuses ellu Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" toel.

Kontakt

Keskkonnaosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00