Põhimõttelised muudatused kortermajade jäätmeveos

Uuel jäätmeveoperioodil toimuvad kortermajade jäätmeveos olulised muudatused. Need puudutavad kortermaju, kuhu kas korteriomanikud või riik on loonud korteriühistu. Kui ühistu on loodud riigi poolt, kuid korteriomanikud pole seni endale juhatuse liikmeid või esindajat valinud, siis nüüd on viimane aeg seda teha.
 
Uuel jäätmeveoperioodil ehk alates 1. märtsist 2020 loetakse kortermaja kinnistul jäätmevaldajaks korteriühistu. See tähendab, et korraldatud jäätmeveo osas Saaremaa valla jäätmehoolduseeskirjaga jäätmevaldajale pandud kohustusi hakkab täitma korteriühistu, mitte enam üksikud korteriomanikud. 
 
Lepingud sõlmitakse korteriühistuga
Jäätmevedaja sõlmib lepingu korteriühistuga ja ka arve tuleb korteriühistu nimele. Kui seni pole korteriühistu liikmed omavahel koostööd teinud, siis nüüd tuleb korteriomanikel kokku leppida, kes hakkab olema prügifirma kontaktisik, kelle postkasti tuleb arve ja kuidas toimub selle tasumine. Korteriomanikud saavad ise otsustada, kes ja kui palju prügiveoteenuse eest peab tasuma. Selle määramisel võib aluseks võtta näiteks elanike arvu või korteri ruutmeetrid. Kui ühistu liikmed omavahel nii kokku lepivad, siis võib tühjana seisva korteri omaniku üldse prügiveoarve tasumisest vabastada.
 
Seega ei sõlmi jäätmevedaja enam lepinguid üksikute korterite omanikega. Üksikutele korteritele varem võimaldatud jäätmeveost vabastused ja ühiskasutuse kokkulepped loetakse alates 1. märtsist 2020 lõppenuks, kuna korteriühistu kui juriidilise isiku sisesed kokkulepped sõlmivad ühistu liikmed, mitte vallavalitsus.

Ühistul on kolm või neli prügikonteinerit
Teine oluline muudatus puudutab eraldi konteinereid liigiti kogutud jäätmetele. Alates 1. märtsist liidetakse kohe kõik korteriühistud vanapaberi ja biojäätmete veoteenusega. Soovi korral võib ühistu kasutusele võtta ka pakendijäätmete konteineri. Need konteinerid on vajalikud selleks, et kõigil kortermaja elanikel oleks kodu juures võimalus liigiti kogutud jäätmeid vastavasse konteinerisse panna. Enam ei mängi rolli see, kui palju on majas kortereid või kas kortermaja köetakse puiduküttel.
 
Korteriühistud, kellel pole varem vanapaberi ja biojäätmete konteinerit kasutuses olnud, pannakse veograafikusse harvima võimaliku veosagedusega ja kõige väiksema ehk 80-liitrise konteineriga. Vanapaberi kõige harvem veosagedus on kord kvartalis, biojäätmete puhul üks kord nelja nädala jooksul. Soovi korral võib konteineri tühjendussagedust muuta tihedamaks või võtta kasutusele teistsuguse suurusega konteineri, teavitades sellest oma piirkonna jäätmevedajat.
 
Kui korteriühistul on olemas piisavalt suur komposter, kuhu kõigil maja elanikel on võimalik biolagunevad jäätmed aastaringselt panna, siis palume sellest valda teada anda ning sel juhul eraldi biokonteinerit kasutusele võtma ei pea. 80-liitrine või muu sobiva suurusega konteiner tuleb korteriühistul ise muretseda. Kui kortermajas on seni olnud igal korteril eraldi konteiner, siis võib osa neist võtta kasutusele vanapaberi, biojäätmete või ka pakendijäätmete jaoks.

Konteineri õige värv on vajalik
Oluline on panna konteinerile vastav silt, et jäätmevedaja teaks, millist konteinerit ta konkreetsel veoringil peab tühjendama. Kui aga on vajadus osta uued konteinerid, siis peaks vanapaberi konteiner olema sinist värvi ja 80- kuni 1100-liitrine.

Biojäätmete konteiner peaks olema pruuni värvi ja mitte suurem kui 240-liitrine. Pakendikonteiner olgu kollast värvi ja samuti kuni 1100-liitrine.Kõiki vastavat värvi konteinereid on võimalik ka jäätmevedajalt osta.

Uued renditud või ostetud konteinerid tuuakse kliendi juurde kohale kuni mai lõpuni ilma paigaldustasuta. Renditeenuse lõppemisel viiakse konteinerid tasuta ära. Kuressaares asuvatel korteriühistutel on uuendusena võimalik kõigi nelja jäätmeliigi üleandmiseks võtta kasutusele süvamahutid ehk maa-alused prügikonteinerid.
 
Konteineri õige värv on vajalik, et kortermaja elanikud teeksid ise hõlpsasti vahet, millised jäätmed millisesse konteinerisse käivad. Tihtipeale ei hakata silte lugema, kuid värvi järgi on konteineri liik juba eemalt arusaadav. Jäätmete õige sorteerimine on oluline, kuna valesti sorditud jäätmete puhul on vedajal õigus küsida kahekordset teenustasu. Ka vedaja annab valesti sorditud jäätmed jäätmejaama üle kõrgema vastuvõtutasu eest.
 
Segaolmejäätmete hulgas ei tohi edaspidi enam olla biojäätmeid, ohtlikke jäätmeid, patareisid ja akusid, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, vanarehve, põllumajandusplasti või mootorsõidukite osi. Vanapaberi, biojäätmete ja pakendimahutis võivad olla ainult vastavat liiki jäätmed. Õigesti sorditud vanapaberi konteineri tühjendamise teenustasu on viis korda väiksem, pakendikonteineril neli korda väiksem ja biojäätmete konteineri puhul poole väiksem kui segaolmejäätmete teenustasu. 

 

Katrin Koppel, Saaremaa valla jäätmete peaspetsialist