Kohaliku Omaalgatuse Programmi 2020. aasta sügisvoor on avatud

1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad oma tegevuseks toetust küsida.

Maksimaalne toetussumma on kuni 4000 eurot ühe projekti kohta.

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust antakse tegevusteks, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.

Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) suunitlusega projektidele. Meetme 1 kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Meetme 2 kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmete vajalike teenuste pakkumisse.

Taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühinguid ei moodusta rohkem kui poole. Samuti avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ja mille liikmetest äriühinguid ei moodusta rohkem kui poole. Meetmes 1 on esitatud projekti kohta maksimaalseks toetussummaks 2500 € ja meetmes 2 on maksimaalseks toetussummaks 4000 €. Minimaalne omafinantseeringu määr on jätkuvalt 10,00 % projekti kogumaksumusest ning omafinantseering peab olema rahaline.

Taotlused  koos kõigi nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatud taotlusena e-posti aadressile kop@saaremaavald.ee hiljemalt 1. oktoobril kell 16.30.
Täpsem info programmist (ka taotlusvormid) Saare maakonnas (Saaremaa, Muhu, Ruhnu vald) on saadaval Saaremaa valla kodulehel: https://www.saaremaavald.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm

Viide määrusele siin.

Programmi infopäev toimub Saaremaa vallavalitsuse (Lossi tn 1, Kuressaare) saalis 14. septembril algusega kell 15.00.

Lisainfot saab Saaremaa vallast tel 45 25 5033, renate.pihl@saaremaavald.ee (Renate Pihl) või SA Saare Arenduskeskust tel 45 20 573, helje@sasak.ee (Helje Pent).