Valminud on Saaremaa valla mürakaart

Saaremaa vald on tellinud inseneribüroolt OÜ Steiger välisõhu mürakaardi ning müra vähendamise tegevuskava koostamise (vastav seletuskiri on leitav siit ning joonised on leitavad siit).

Välisõhu mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamisel on lähtutud keskkonnaministri 20.10.2016. a määruses nr 39 "Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord" toodud nõuetest Saaremaa valla territooriumil paiknevate oluliste müraallikate ning nendest ümbritsevasse piirkonda leviva müra kaardistamiseks. Mürakaardi tulemusi on võimalik kasutada uute planeeringute koostamisel ja projekteerimistingimuste seadmisel. Töös kasutatud Saaremaa valla müraallikate kaardistamisel kasutati nii olemasolevaid saadaolevaid andmeid kui ka teostati kohapealsed keskkonnamüra mõõtmised müraallikate juures.

Uuringu koostamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.