Vallavalitsuse 05.11.2019 istungi päevakord

1. Külavanema kinnitamine (Laimjala ja Nõmjala külad; Mätja-Tareste küla; Randvere ja Viltina külad; Sõmera küla)
2. Alevikuvanema kinnitamine (Kudjape alevik)
3. Hajaasustuse programmi 2018. aasta toetuslepingu lõpptähtaja pikendamine (Hänga küla Hellamäe talu; Torgu-Mõisaküla Juuriku)
4. Hajaasustuse programmi 2018. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine ja toetuse osaline tagasimaksmine (Kärla-Kirikuküla Pärna)
5. Projektitoetuse aruande kinnitamine (MTÜ Paadla Kandi Selts)
6. Avaliku ürituse loa andmine (1. advendi kontsert ja küünalde süütamine kuusepuul)
7. Hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine (Kuressaare Gümnaasium; Orissaare Gümnaasium)
8. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kärla Spordihalli tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
9. Sobitusrühma moodustamine (Kärla Lasteaed)
10. Lihthanke „Mobiilse noorsootöö korraldamiseks matkaauto ostmine" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine"
11. Riigihanke „Mobiilse välilava ostmine" korraldamine
12. Saaremaa Vallavalitsuse 06.08.2019 korralduse nr 1438 "Eluruumi tagamine" kehtetuks tunnistamine
13. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine 
14. Tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine (Kihelkonna Hooldekodu, Pärsama Hooldekodu)
15. Lihthanke "Lauaarvutite rentimine Saaremaa Vallavalitsuse hallatavatele asutustele" korraldamine
16. Vallavara otsustuskorras kasutada andmine (Orissaare Kuivastu mnt 33)
17. Vallavara üürile andmise enampakkumiste tulemuste kinnitamine ja lepingute sõlmimine
18. Vallavara enampakkumisel võõrandamise nurjunuks tunnistamine ja kordusenampakkumise korraldamine (Vendise küla Sauvere koolimaja kinnistu; Karja katlkamaja kinnistu)
19. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Haldus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
20. Riigihanke „Saaremaa Vallavalitsuse ruumide koristamine 2020" korraldamine
21. Riigihanke „Elektrienergia ühine ostmine Saaremaa vallas 2020" korraldamine
22. Maa riigi omandisse jätmine (Paiküla Karujärve-Kandla tee)
23. Katastriüksuste jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Muratsi küla Muratsi; Jööri küla Rüütli; Jööri küla Madise)
24. Raha eraldamine reservfondist (Kuressaares Komandandi 13 kinnistu korrastamise asendustäitmine)
25. Riigihanke "Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Saaremaa vallas" tulemuste kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine