Vallavalitsuse istung 20. juulil 2021

 1. Omaosaluse katmine

Määrati Laoküla Külaseltsile 301 eurot toetust omaosaluse katmiseks, et viia ellu MTÜ Vöimalus toetatud projekt „Laoküla külakiige renoveerimine".

Määrati Salme Rahva Maja Seltsile 368 eurot toetust omaosaluse katmiseks, et viia ellu kohaliku omaalgatuse programmist toetatud projekt „Salme rannapargi mänguväljaku täiendamine".

Määrati Kõrkvere Seltsile 300 eurot toetust omaosaluse katmiseks, et viia ellu kohaliku omaalgatuse programmist toetatud projekt „Avame uksed".

Määrati MTÜ-le Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts 178,75 eurot toetust omaosaluse katmiseks, et viia ellu kohaliku omaalgatuse programmist toetatud projekt „Saaremaa vabatahtlike merepäästjate päästevõimekuse tõstmine läbi suurema funktsionaalsusega isikukaitsevahendite soetamise".

Määrati MTÜ-le Muratsi Kalur 90 eurot toetust omaosaluse katmiseks, et viia ellu MTÜ Saarte Koostöökogu LEADER vihmavarjuprojektide taotlusvoorust toetatud projekt „Muratsi sadama festival 2021".

 1. Saaremaa Noorsootöö Keskuse juhataja ametisse kinnitamine

Kinnitati Saaremaa Noorsootöö Keskuse juhatajaks alates 1. septembrist 2021 Tiina Luks.

 1. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

Kergejõustikuklubile Saare eraldati 648 eurot Hendrik Lillemetsa ja Romet Vahteri osalemiseks Euroopa noorsoo ja juunioride kergejõustiku meistrivõistlustel Tallinnas.

Eesti Rahvusringhäälingule eraldati 5000 eurot 24. juulil toimuva Ain Angeri juubeligala telesalvestuse tegemiseks.

 1. Saaremaa valla 2021. aasta eelarve vahendite liigenduse muutmine

Tehti 2021. aasta vallaeelarve kuludes valdkonnasiseselt vahendite ümberpaigutusi.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade 2021. aasta alaeelarvete kinnitamine

Lähtudes valla 2021. aasta eelarve kuludes valdkonnasiseselt tehtud ümberpaigutustest,  täpsustati vallavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade 2021. aasta alaeelarveid tegevusalade ning tulude ja kulude lõikes.

 1. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek järgmiste ürituste korraldamiseks: „Mototoober 2021" raames toimuv mootorrataste paraad (23. juulil marsruudil Auriga parkla – Tallinna tn – J. Smuuli tn – Kellamäe ringtee – Kärla – Karujärve, korraldaja MTÜ Ösel MC), Nasva lestakohvikute päev (24. juulil Nasva alevikus, korraldaja Nasva Küla Selts), rahvusvahelise jalgpalliturniiri Saaremaa Cup 2021 rongkäik (26. juulil Kuressaare linnas marsruudil Nooruse tänav – Kaevu tänav – Raekoja tänav – Lossi tänav – Allee tänav – Staadioni tänav, korraldaja FC Kuressaare), kandleöö (31. juulil Orissaare laululaval, korraldaja Orissaare Kultuurimaja), „Leisi VäRKS 20" (31. juulil Pärsama rahvamajas, Triigi Filharmoonias ja Mätja-Tareste seltsimajas, korraldaja Leisi Valla Rahvakultuuri ja Arenguselts Leisi VäRKS), seiklusvõistlus ACE Xdream (31. juulil Tornimäe põhikooli territooriumil ja lähiümbruses, korraldaja Seiklusklubile Xdream), Kuressaare merepäevade sadamakontserdid (2. augustil Atla sadamas, 3. augustil Soela sadamas, 4. augustil Valmeranna sadamas, 5. augustil Kõiguste sadamas, korraldaja Kuressaare Kultuurivara), Eesti meistrivõistlused orienteerumise sprinditeates (29. augustil Leedri külas, korraldaja Saaremaa Orienteerumisklubi).

 1. Sundvalduse seadmine

Seati tähtajatu sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Sakla külas asuvatele Teoste ja Laasu katastriüksustele, Oti külas Oti-Pöide katastriüksusel asuvatele korteriomanditele, Asukülas Päevalille katastriüksusel asuvatele korteriomanditele, Puka külas Männi katastriüksusel asuvatele korteriomanditele, Uuemõisa külas asuvale Uuemõisa katastriüksusele, Jämaja külas asuvale Reheva katastriüksusele ja Suur-Randvere külas asuvale Õuna katastriüksusele sidetrassi rajamiseks.

 1. Vallavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine

MTÜ-le Tagavere Optimistid antakse seitsmeks aastaks kasutada Tagavere külas asuv Lõkkeplatsi kinnistu.

 1. Saaremaa valla sadamate arengukava 2021–2030 eelnõule muudatusettepaneku esitamine

Volikogule esitatakse arengukava eelnõu täpsustatud tekst.

 1. Detailplaneeringu algatamine

Algatati Kudjape alevikus Piiri ja Kuressaare linnas Kelluka tn 26 katastriüksuste detailplaneering, mille eesmärgiks on tänavavõrgustiku lahendamine Kelluka, Mündi ja Sepavere teede pikenduste jaoks, transpordimaa kinnistute ja elamumaa kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks ning tehnovõrkude ja haljastuse põhimõtete määramine.

Algatati Vanamõisa külas Kadaka detailplaneering, mille eesmärgiks on ehitusõiguse määramine tallikompleksi, teenindavate hoonete ja taristu rajamiseks; arhitektuursete tingimuste, liikluskorralduse põhimõtete, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ning ulatuse määramine; keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks ning seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine.

 1. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine, koha-aadressi muutmine

Lümanda piirkonnas Lümanda külas asuva Toominga katastriüksuse jagamisel moodustatakse üks elamumaa (Toominga) ja üks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus (Jalaka).

Kihelkonna piirkonnas Kõõru külas asuva Liiva katastriüksuse uueks nimeks määrati Metsatuka.

Pihtla piirkonnas Ennu külas asuva Suuretamme katastriüksuse uueks nimeks määrati Lehtsamaa ja Lehtsamaa katastriüksuse uueks nimeks Suuretamme.

Abruka külas asuva Põlluotsa katastriüksuse uueks nimeks määrati Kiide.