Vallavalitsuse istung 22. detsembril 2020

 1. Külavanema kinnitamine
  Saaremaa Vallavalitsusele on 17. detsembril 2020 esitatud Lümanda piirkonna Varpe küla 12. detsembri 2020 üldkoosoleku protokoll külavanema valimise kohta. Vallavalitsus otsustab kinnitada Varpe küla külavanemaks Kätlin Sooni alates 12. detsembrist 2020 viieks aastaks.
   
 2. Hajaasustuse programmi 2020. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine
  Saaremaa Vallavalitsusele on esitatud hajaasustuse programmi 2020 projekti „Laratsi kinnistu juurdepääsutee rajamine" toetuse kasutamise aruanne. Vallavalitsus otsustab kiita heaks vastava aruande.
  Saaremaa Vallavalitsusele on esitatud hajaasustuse programmi 2020 projekti „Biopuhasti paigaldamine Saaremaa Leisi alevik Kuuse tn 1" toetuse kasutamise aruanne. Vallavalitsus otsustab kiita heaks vastava aruande.
  Saaremaa Vallavalitsusele on esitatud hajaasustuse programmi 2020 projekti „Laheküla Matu majapidamise veesüsteemi rajamine" toetuse kasutamise aruanne. Vallavalitsus otsustab kiita heaks vastava aruande.
   
 3. Maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamise 2020. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine
  Saaremaa Vallavalitsusele on esitatud maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamise 2020. aasta projekti „Vaivere küla Endu talu kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine" toetuse kasutamise aruanne. Vallavalitsus otsustab kiita heaks vastava aruande.
  Saaremaa Vallavalitsusele on esitatud maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamise 2020. aasta projekti „Rentniku kanalisatsioonisüsteemi rajamine" toetuse kasutamise aruanne. Vallavalitsus otsustab kiita heaks vastava aruande.
   
 4. Omaosaluse katmine
  MTÜ Kõrkvere Selts on esitanud taotluse Kohaliku omaalgatuse programmi projekti „Värviline sahver!" omaosaluse katmise toetamiseks summas 351,90 eurot. Projekti eesmärk on teha sisetööd vallale kuuluva ja seltsi poolt kasutuslepinguga kasutatava endise Kõrkvere koolimaja hoiuruumis ja esikus. Vallavalitsus otsustab tunnistada taotleja ja tema poolt esitatud taotluse omaosaluse katmiseks projektile „Värviline sahver!" määruse nõuetele vastavaks.
   
 5. Sihtfinantseerimislepingu muutmine
  Saaremaa Vallavalitsuse 17. märtsi 2020 korralduse „Taotluse osaline rahuldamine" alusel sõlmiti mittetulundusühinguga Sandla Külade Selts sihtfinantseerimisleping tähtajaga 31. detsember 2020. Toetus oli ette nähtud Sandla spordiväljakute rajamise korrastustöödeks. Mittetulundusühing Sandla Külade Selts esitas avalduse sihtfinantseerimislepingu tähtaja pikendamiseks kuni 30.06.2021. Vallavalitsus otsustab muuta Saaremaa valla ja mittetulundusühingu Sandla Külade Selts vahel sõlmitud sihtfinantseerimislepingut vastavalt.
   
 6. Raha eraldamine ja koostöökokkuleppe sõlmimine
  Sihtasutus Saare Arenduskeskus on esitanud Saaremaa Vallavalitsusele taotluse programmi „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" (PATEE projekt) 2021. aasta tegevuste elluviimiseks omaosaluse katmiseks. PATEE projekti elluviijaks Saare maakonnas on Sihtasutus Saare Arenduskeskus, kes koostab iga-aastaselt vastava tegevuskava. PATEE projekti 2021. aasta tegevuste maht kokku on 124 180 eurot, omaosalus aastaks 2021 on kokku 17 632 eurot. Omaosaluse saavad katta Saaremaa vald ja Muhu vald ning kokku on lepitud, et Saaremaa vald katab omaosalusest 94% ja Muhu vald 6%. Seega, Saaremaa vallalt taotletakse toetust summas 16 575 eurot. Vallavalitsus otsustab eraldada Sihtasutusele Saare Arenduskeskus toetuse summas 16 575 eurot  ing sõlmida SA-ga koostöökokkulepe PATEE projekti tegevuste elluviimiseks 2021. aastal.
   
 7. Konkursi väljakuulutamine
  Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi arengu- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja ametikoha täitmiseks. Kandideerimise tingimused avaldatakse Saaremaa valla veebilehel ja muudes asjaomastes infokanalites.
   
 8. Saaremaa Vallavalitsuse 9. juuni 2020. a korralduse nr 2-3/1005 "Raha eraldamine ja lepingu sõlmimine" muutmine
  Saaremaa Vallavalitsuse 9. juuni 2020 korraldusega „Raha eraldamine ja lepingu sõlmimine" otsustati Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsioonile eraldada 5000 eurot Saaremaa delegatsiooni osalemiseks 2021. aasta suvel, 3.-9. juuli toimuvatel 19. Saarte mängudel Guernsey saarel. Eeltoodud vallavalitsuse korraldusest lähtudes sõlmiti Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsiooniga 15.06.2020 sihtfinantseerimisleping eraldatud toetuse kasutamiseks. Tulenevalt ülemaailmsest COVID-19 viirusepuhangust lükatakse 2021. aasta suvel toimuma pidanud mängud edasi aastatele 2022-2023. Sellest tulenevalt esitas Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsioon Saaremaa Vallavalitsusele taotluse toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaja pikendamiseks kuni mängude tegeliku toimumiseni, aga hiljemalt kuni 31.07.2022. Vallavalitsus otsustab muuta korraldust vastavalt.
   
 9. Toetuse kasutamise tähtaja korduv pikendamine (SAMM-SAMMULT TARGEMAKS MTÜ)
  SAMM-SAMMULT TARGEMAKS MTÜ on esitanud Saaremaa Vallavalitsusele taotluse toetuse kasutamise perioodi korduvaks pikendamiseks. Varasemalt oli 21.06.2019 sõlmitud sihtfinantseerimislepingut muudetud Saaremaa Vallavalitsuse 26.06.2020. a korraldusega ning toetuse kasutamise perioodi pikendati 31. detsembrini 2020. Viimati esitatud taotluse kohaselt soovib MTÜ toetuse kasutamise perioodi pikendada kuni 31. märtsini 2021, taotluse põhjenduseks on asjaolu, et projekti raames toimuma pidanud tugigruppide viimane kokkusaamine on seoses taaskordse COVID-19 ohuga ära jäetud. Sihtfinantseerimislepinguga eraldatud raha soovitakse kasutada kulutuste katmiseks, mis jäävad hiljemalt 2021. aasta märtsikuusse. Vallavalitsus otsustab pikendada sihtfinantseerimislepingus fikseeritud toetuse kasutamise perioodi 31. märtsini 2021 ja aruande esitamise tähtaega 30. aprillini 2021.
   
 10. Saaremaa Vallavalitsuse 09.06.2020 korralduse nr 2-3/991 muutmine
  Saaremaa Vallavalitsus kuulutas 9. juuni 2020 korraldusega "Saaremaa kunstiteoste võistluse väljakuulumine" välja Saaremaa kunstiteoste võistluse.  Vastavas korralduses on võidufondi suuruseks märgitud 345 eurot. Võistluste statuut näeb ette võidufondi suuruseks 600 eurot. Saaremaa Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakond kirjutas projektitaotluse Eesti Kultuurkapitalile, millega suurendati võidufondi 600 euroni. Seega annab vallavalitsus korralduse muuta eelmainitud korraldust vastavalt.
   
 11. Saaremaa Kunstiteoste konkursi võitja kinnitamine
  Saaremaa Vallavalitsus kuulutas 9. juuni 2020 korraldusega „Saaremaa kunstiteoste võistluse väljakuulutamine" välja Saaremaa Kunstiteoste konkursi. Konkurss on ellu kutsutud Kuressaare linna poolt ning vajadusest tunnustada kunstivaldkonna loomeinimesi Saaremaal. Konkursile esitati kokku 38 tööd, erinevaid autoreid 27. Kõik esitatud töid eksponeeritakse näitusel, mis toimub Kuressaare Kultuurikeskuses 18. detsembrist 2020 kuni 16. jaanuarini 2021. Žürii vaatas läbi kõik esitatud tööd ning arutelu ja hääletuse tulemusena otsustati, et laureaadi tiitlile esitatakse 5 kandidaati; žürii konsensusliku otsusega osutus parimaks Ivar Kaasik tööga „Koroona tulek",  õli lõuendil 2020. Laureaat pälvib valla tänukirja ja preemia 600 eurot. Vallavalitsus kinnitab oma korraldusega vastava otsuse.
   
 12. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingu sõlmimine
  Sõlmitakse Muhu Hooldekeskuse Sihtasutusega väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise leping eraisiku hooldusele võtmiseks alates 1. jaanuarist 2021.
   
 13. Toetuse kasutamise tähtaja pikendamine
  Mittetulundusühing Õnneonn on esitanud Saaremaa Vallavalitsusele projektitoetuse taotluse, milles taotleti toetust summas 3000 eurot, inva wc-pesuruumi ehitamiseks. Vallavalitsuse 25. augusti 2020 korraldusega nr 2-3/1520 otsustati eraldada toetust 1000 euro ulatuses, et katta taotleja omafinantseeringu kulud ning ülejäänud kulude katmiseks taotleda toetust meetmest: „Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine". Korralduse alusel koostati sihtfinantseerimisleping, mis sai vastava abivallavanema poolt allkirjastatud 3. septembril 2020. MTÜ ei ole lepingut omalt poolt siiani allkirjastanud, kuid esitas 10. detsembril taotluse, et muuta lepingut, kuna ei jõutud kokku koguda projekti korrektseks esitamiseks vajalikke dokumente, et kandideerida toetuse meetmesse „Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine". Taotluse kohaselt soovib MTÜ lepingus ettenähtud toetussummat siiski kasutada inva wc-pesuruumi ehitamiseks, aga kuna tegevustega ei ole veel alustatud, siis palub MTÜ toetuse kasutamise perioodi pikendamist kuni 30.04.2021. Tööde teostamiseks vajaliku lisarahastuse saamiseks on esitatud käesoleva aasta detsembris projekt ka MTÜ Vöimalusele. Saaremaa Vallavolikogu 29. augusti 2019 määruse „Mittetulundustegevuse toetamise kord" kohaselt võib vallavalitsus taotleja põhjendatud taotluse alusel pikendada toetuse kasutamise perioodi kuni 1 aasta. Seega otsustab vallavalitsus muuta mittetulundusühing Õnneonn sihtfinantseerimislepingut vastavalt. Uueks toetuse kasutamise tähtajaks on 30. aprill 2021 ja aruande esitamise tähtajaks 1. juuni 2021.
  Saare Maakonna Invaühing on esitanud Saaremaa Vallavalitsusele taotluse, millega soovitakse 2. september 2020 sõlmitud sihtfinantseerimislepingu nr 2-7.3/303-1 muutmist, täpsemalt toetuse kasutamise tähtaja muutmist. Projekti tegevuseks on invaühingu 30. aastapäeva seminari korraldamine. Seminar oli planeeritud läbi viia 30. novembril 2020 ning paljud osalejad ning enamus esinejaid pidid saabuma mandrilt. Tulenevalt COVID-19 levikust on invaühing ürituse edasi lükanud 30. aprillile 2021. aastal, kuna loodetavasti on olukord selleks ajaks stabiliseerunud. Saaremaa Vallavolikogu 29. augusti 2019 määruse „Mittetulundustegevuse toetamise kord" kohaselt võib vallavalitsus taotleja põhjendatud taotluse alusel pikendada toetuse kasutamise perioodi kuni 1 aasta. Seega otsustab vallavalitsus muuta Saare Maakonna Invaühingu sihtfinantseerimislepingut vastavalt. Uueks toetuse kasutamise tähtajaks on 31. juuli 2021 ja aruande esitamise tähtajaks 1. september 2021.
   
 14. Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade alaeelarvete muudatused detailselt
  Saaremaa Vallavolikogu 26. jaanuari 2018 määrus „Saaremaa valla finantsjuhtimise kord" § 4 lõige 8 ütleb, et kahe nädala jooksul pärast Saaremaa valla eelarve kinnitamist koostab rahandusteenistus kinnitatud eelarve alusel hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade kaupa tegevusalade ning tulude ja kulude lõikes liigendatud alaeelarved ja esitab need Saaremaa Vallavalitsusele kinnitamiseks. Seega annab vallavalitsus korralduse kinnitada Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade alaeelarvete muudatused vastavalt.
   
 15. Saaremaa valla 2020. aasta eelarve vahendite liigenduse muutmine
  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 alusel lahendab ja korraldab valla- või linnavalitsus kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määrustega on pandud täitmiseks valitsusele. Saaremaa Vallavolikogu 31. jaanuari 2020. a määruse nr 1 „Saaremaa valla 2020. aasta eelarve" § 3 lõike 2 alusel võib vallavalitsus eelarve aasta jooksul eelarve liigendust muuta oma korraldusega. Seega annab vallavalitsus korralduse teha Saaremaa valla 2020. aasta eelarve tuludes ja kuludes vahendite ümberpaigutused vastavalt.
   
 16. Nõuete tunnistamine lootusetuks
  Võttes aluseks rahandusministri 11. detsembri 2003 määruse „Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend" ja Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018 määruse „Vallavara valitsemise kord", annab vallavalitsus korralduse tunnistada lootusetuks ja kanda bilansist välja arvuliselt 17 nõuet summas 2695,79 eurot (seisuga 30.11.2020).
   
 17. Konkursi väljakuulutamine
  Saaremaa Vallavalitsuse tugiteenuste osakonna kantselei koosseisus olev juhtkonna abi töökoht on vaba alates 11. jaanuarist 2021. Saaremaa Vallavalitsuse kantselei juht vallasekretär on teinud 21. detsembril 2020 esildise nimetatud töökoha täitmiseks sisekonkursi korras, kuna on seisukohal, et töökoht on võimalik ja otstarbekas täita Saaremaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse teenistuses olevate teenistujate pinnalt. Seega otsustab vallavalitsus kuulutada välja sisekonkursi tugiteenistuse kantselei koosseisus olevale juhtkonna abi töökohale.
   
 18. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale
  Elektrilevi OÜ on esitanud Saaremaa Vallavalitsusele taotluse sundvalduse seadmiseks elektrivõrgu rajamiseks ja talumiskohustuse kehtestamiseks Saaremaa vallas, Kuressaare linnas Valguse tänav asuvale kinnistule Elektrilevi OÜ kasuks vastavalt kinnisasja avalikes huvides omandamise seadusele. Vallavalitsus annab korralduse seada tähtajatu sundvaldus Saaremaa valla munitsipaalomandis olevale Valguse tänav kinnistule rajatava elektripaigaldise arvestusliku kaitsevööndi 56 m² ulatuses Elektrilevi OÜ kasuks.
  Elektrilevi OÜ on esitanud Saaremaa Vallavalitsusele taotluse sundvalduse seadmiseks elektrivõrgu rajamiseks ja talumiskohustuse kehtestamiseks Saaremaa vallas, Kuressaare linnas Nooruse tn 3 asuvale kinnistule Elektrilevi OÜ kasuks vastavalt kinnisasja avalikes huvides omandamise seadusele. Vallavalitsus annab korralduse seada tähtajatu sundvaldus Saaremaa valla munitsipaalomandis olevale Nooruse tn 3 kinnistule rajatava elektripaigaldise arvestusliku kaitsevööndi 11 m² ulatuses Elektrilevi OÜ kasuks.
  Elektrilevi OÜ esitas Saaremaa Vallavalitsusele avalduse sundvalduse seadmiseks elektrivõrgu rajamiseks ja talumiskohustuse kehtestamiseks Saaremaa vallas Vilsandi külas munitsipaalomandis oleva Vikati sadamatee kinnistule Elektrilevi OÜ kasuks, vastavalt kinnisasja avalikes huvides omandamise seadusele. Vallavalitsus annab korralduse seada tähtajatu sundvaldus Saaremaa valla munitsipaalomandis olevale Vikati sadamatee kinnistule Elektrilevi OÜ kasuks vastavalt käesoleva korralduse lisaks olevale asendiplaanile.
   
 19. Munitsipaalomandis oleva maa koormamiseks hoonestusõigusega loa taotlemine
  Vallavalitsus annab korralduse taotleda vastavalt maareformi seadusele valdkonna eest vastutava ministri luba Saaremaa vallale kuuluva Sepa külas asuva Kuigukeldri kinnistu hoonestusõigusega koormamiseks mittetulundusühingu Kuigu kasuks.
   
 20. Rendilepingu lõpetamine
  Saaremaa Vallavalitsus andis oma 19. veebruari 2019 korraldusega „Vallavara otsustuskorras rendile andmine" Rannarohu OÜ-le rendile Leisi alevikus Mustjala mnt 3 Saaremaa vallale kuuluvas hoones ruumid elanikele apteegiteenuste osutamiseks. 3.05.2019 sõlmisid Saaremaa vald ja OÜ Rannarohu mitteeluruumi rendilepingu. Vallavalitsuse 14. aprilli 2020 korraldusega „Vallavara rendile andmine" anti Leisi alevikus Mustjala mnt 3 kinnistul asuvas hoones nn Melsase majas kümneks aastaks tasuta kasutada I korruse ruum nr 6 pindalaga 84 m² OÜ-le Rannarohu, kohustusega finantseerida nimetatud ruumide rekonstrueerimine Ravimiameti nõuetele vastavaks. 08.07.2020 sõlmisid Saaremaa vald ja OÜ Rannarohu mitteeluruumi tasuta kasutamise lepingu. OÜ Rannarohu on Saaremaa Vallavalitsuse 14. aprilli 2020 korraldusega tasuta kasutusse antud ruumi rekonstrueerinud Ravimiamete nõuetele vastavaks ja avanud ruumides apteegi, mistõttu on langenud ära vajadus kasutada Saaremaa Vallavalitsuse 19. veebruari 2019 korraldusega kasutada antud ruume. Seega annab vallavalitsus korralduse lõpetada poolte kokkuleppel Rannarohu OÜ ja Saaremaa valla vahel 3.05.2019 sõlmitud tähtajatu mitteeluruumi rendileping.
   
 21. Riigihanke "Elektrienergia ostmine 2021" tulemuste kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine
  Saaremaa Vallavalitsuse 3. novembri 2020 korralduse alusel on läbi viidud avatud hankemenetluses hange „Elektrienergia ostmine 2021", millele laekus tähtaegselt kolm pakkumust pakkujatelt Elektrum Eesti OÜ, Eesti Energia AS ja AS Alexela. Hankekomisjon on teostanud pakkumuste vastavuse kontrolli ning teeb hankijale ettepaneku tunnistada hanke alusdokumentides esitatud tingimustele vastavaks pakkujate Elektrum Eesti OÜ, Eesti Energia AS ning AS Alexela esitatud pakkumused. Hankekomisjon on hinnanud vastavaks tunnistatud pakkumusi ja teeb hankijale ettepaneku tunnistada edukaks pakkuja Eesti Energia AS pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus. Seega annab vallavalitsus korralduse tunnistada vastavaks kõigi kolme esitaja pakkumised ning tunnistada edukaks pakkuja Eesti Energia AS esitatud pakkumus, kui kõige madalama hinnaga pakkumus, milles elektrienergia börsihinnale lisatav marginaal on 0,68 eurot ilma käibemaksuta.
   
 22. Tõnija küla Jaagupõllu katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
  Valjala piirkonnas, Tõnija külas asuva Jaagupõllu katastriüksuse omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele avalduse katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks. Jaagupõllu katastriüksuse sihtotstarve muudeti omaniku soovil 2017. aastal 10% ärimaaks ja 90% maatulundusmaaks. Täna aga tulenevalt muutunud olukorrale soovib Jaagupõllu katastriüksuse omanik katastriüksuse sihtotstarbe viimist vastavusse maa tegelikule kasutusele. Vallavalitsus otsustab seega määrata Tõnija külas asuva Jaagupõllu katastriüksuse sihtotstarbeks 100 % maatulundusmaa.
   
 23. Kuressaare linnas Arhiivi tn 18 ja 20 detailplaneeringu kehtestamine
  Saaremaa Vallavalitsuse 28. jaanuari 2020 korraldusega algatati Kuressaare linnas Arhiivi tn 18 ja 20 detailplaneering, mille eesmärgiks on ärihoonete planeerimine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Vallavalitsus kehtestab seega vastava detailplaneeringu.
   
 24. Sundvalduse seadmine
  AS Kuressaare Soojus on esitanud Saaremaa vallavalitsusele taotluse, millega soovitakse sundvalduse seadmist ehitatavate soojustorustike talumiseks Saaremaa vallas, Kuressaare linnas, Ida tn 66 asuvatele korteriomanditele AS Kuressaare Soojus kasuks, vastavalt kinnisasja avalikes huvides omandamise seadusele. Vallavalitsus annab korralduse seada tähtajatu sundvaldus Saaremaa vallas Kuressaare linnas Ida tn 66 kinnistul asuvatele korteriomanditele ehitatavate soojustorustike kaitsevööndi ulatuses.
  Saaremaa valla tänavavalgustuse amortiseerunud tänavavalgustustaristu kaasajastamiseks on saadud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetust taotlusvoorust „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine II - 27.07.2018-28.09.2018". Projekti eesmärgiks on LED valgustehnoloogia kasutusele võtmine, elektrienergia tarbimise vähendamine läbi säästlikkuse ning tänavavalgustuse elektrienergia efektiivsem kasutamine Saaremaa vallas. Projekti asukohtadeks on järgmised piirkonnad: Valjala alevik, Mustjala küla, Iide küla ja Pärsama küla. Vastavalt toetusskeemile peab kohalik omavalitsus omama eramaale rajatava taristu aluse maa kasutusõigust. Saaremaa Vallavalitsus eelistab maakasutuse õiguse saamiseks kasutada sundvalduse seadmist kõikide eramaade osas, mida rajatav tänavavalgustuse taristu läbib. Tänavavalgustuse taristu projekteerimise perioodil on projekteerija esindaja kooskõlastanud trassi paiknemise kõikide maaomanikega, kelle maad taristu läbib. Sundvalduse seadmine tänavavalgustuse taristu rajamiseks on põhjendatud avaliku huviga ja puudub muu tehniliselt ning majanduslikult otstarbekam võimalus taristu rajamiseks. Pärsama külas asub Reisu kinnistu, millel asub ka osaline taristu. Kinnistu ühisomanikud on projekti kooskõlastanud. Seega otsustab vallavalitsus seada tähtajatu ja tasuta sundvalduse Saaremaa valla kasuks, Saaremaa vallas, Pärsama külas, Reisu kinnistule. Koormatava maa-ala suurus on 134m2.
   
 25. Lihthanke „Saaremaa valla väikesemahuliste teede ja parklate ehitus" korraldamine
  Võttes aluseks riigihangete seaduse ning Saaremaa Vallavalitsuse määruse „Saaremaa valla hankekord" korraldab vallavalitsus lihthankemenetluses hanke „Saaremaa valla väikesemahuliste teede ja parklate ehitus".
   
 26. Riigihanke "Leisi koolimaja osaline rekonstrueerimine" hankemenetluse kehtetuks tunnistamine
  Saaremaa Vallavalitsuse 10. novembri 2020. a korraldusega nr 2-3/1927 otsustati muu hulgas tunnistada vastavaks ühispakkujate OÜ Arens Ehitustööd ja Dreibau OÜ pakkumus, ÖSEL PROJEKT OÜ pakkumus ja OÜ BauEst pakkumus ning lükata tagasi Tesman Ehitus OÜ pakkumus, sest pakkumus ei vasta hanke alusdokumentides esitatud tingimustele; edukaks tunnistati ühispakkujate OÜ Arens Ehitustööd ja Dreibau OÜ pakkumus. 20.11.2020 laekus Riigihangete vaidlustuskomisjonile Tesman Ehitus OÜ vaidlustus Hankija 10.11.2020 otsustele, millega lükati tagasi Tesman Ehitus OÜ pakkumus ja tunnistati edukaks ühispakkujate OÜ Arens Ehitustööd ja Dreibau OÜ pakkumus. Vastavalt vaidlustuskomisjoni 10.12.2020 otsusele rahuldada Tesman Ehitus OÜ vaidlustus ja tunnistada kehtetuks Saaremaa Vallavalitsuse 10.11.2020 korraldus punktid tuleb riigihanke „Leisi koolimaja osaline rekonstrueerimine" menetlus kehtetuks tunnistada ja lõpetada. Seega annab vallavalitsus ka vastava korralduse riigihanke „Leisi koolimaja osaline rekonstrueerimine" kehtetuks tunnistamiseks ja lõpetamiseks.