« Tagasi

Vallavalitsuse istung 26. oktoobril 2021

 1. Külavanema kinnitamine

Alates 24. juunist 2021 kinnitati viieks aastaks Väike-Pahila ja Suur-Pahila külavanema ülesandeid täitma seltsing Ühendpahila.

 1. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

SA-le Saare Arenduskeskus eraldati 4160 eurot Saarte Filmifondi toetuseks.

 1. Hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine

Kinnitati järgmiste haridusasutuste hoolekogude koosseisud: Kaali Kool (9 liiget) ja Kuressaare Vanalinna Kool (19 liiget).

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Toetava hariduse Keskuse ametikohtade koosseisu kinnitamine

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus ning Kuressaare Perekodu liidetakse alates 1. jaanuarist 2022 Saaremaa Toetava Hariduse Keskusega. Sellest tulenevalt kinnitati keskuse ametikohtade koosseis. Asutuses on alates 2022. aasta algusest kokku 110,21 ametikohta.

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine

Pikendatakse eraisiku üürilepingut Leisi piirkonnas asuva eluruumi kasutamiseks.

 1. Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine

Vallavalitsuse tugiteenuste osakonna kooseisus olev personalijuht-juristi töökoht viiakse üle kantselei koosseisu ja nimetatakse ümber juristi töökohaks.

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja avalik konkurss vallavalitsuse juristi töökohale.

 1. Määruste kehtetuks tunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks 29 määrust, mille on kehtestanud Saaremaa omavalitsused enne ühinemist ja mis ei ole enam asjakohased.

 1. Riigihanke „Mobiili- ja kõnesideteenus" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine

Tunnistati edukaks Telia Eesti AS pakkumus maksumusega 1020 eurot koos käibemaksuga (teenuse ühe kuu eeldatav maksumus). Tähtajaks laekus kaks pakkumust.

 1. Vallavara tasuta kasutamise lepingu lõpetamine poolte kokkuleppel

31. oktoobrist 2021 lõpetatakse Kuressaares Lossi tn 1 hoones asuvate ruumide tasuta kasutamise leping Maa-ametiga, kuna amet ei soovi ruume edaspidi kasutada.

 1. Vallavara rendilepingu sõlmimine

Sõlmitakse Eeter Plus OÜ-ga Kuressaares Kaevu tn 18 asuval kinnistul paikneva seikluspargi maa-ala rendileping perioodiks 1. oktoober 2021 – 30. september 2030. Saaremaa vald saab renditasuna Eeter Plus OÜ-lt igal hooajal 350 seikluspargi piletit, mida kasutatakse õpilaste premeerimiseks.

 1. Tee avalikuks kasutamiseks määramine

Määrati avalik kasutus järgmiste eraomandis olevate teede osas: Pamma külas Pamma tee lõik km 1,515–1,999, Ninase külas Ninase külatee lõik km 0,000–0,659, Üru külas Üru tee lõik km 0,000–0,468, Murika külas Murika tee lõik km 0,000–0,294, Nava külas Nava tee lõik km 0,000–0,278,  Pammana külas Liiva tee lõik km 0,000–0,283, Metskülas Kuusiku tee lõik km 0,000–0,192, Jauni külas Jauni-Rahtla tee lõik km 0,000–1,561.

 1. Sundvalduse seadmise menetluse mittealgatamine

Jäetakse algatamata sundvalduse seadmine Turja külas asuvale Luigelaiu teele, kuna hooajalise hoonestusega kinnistutel on olemas juurdepääsutee servituudilepingud ning puuduvad asjaolud tee avalikuks kasutamiseks määramiseks.

 1. Sundvalduse seadmine

Seati tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks 6 kinnistule Kaali-Liiva külas Allika tee lõigu km 0,003–0,808 avalikuks kasutamiseks.

Seati tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks 3 kinnistule Laevaranna külas Rannaküla tee lõigu km 0,417–0,703 ja Laevnina tee lõigu km 0,277–0,287 avalikuks kasutamiseks.

Seati tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks 5 kinnistule Jõelepa külas Aasa tee lõigu km 0,006–0,555 avalikuks kasutamiseks.          

 1. Riigihanke „Saaremaa Vallavalitsuse ruumide koristamine 2022" korraldamine

Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 60 000 eurot. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.

 1. Hajaasustuse programmi 2020. aasta toetuslepingu lõpptähtaja pikendamine Pikendati projekti „Liivaranna küla Liiva talu reovee käitlemine" toetuslepingu lõpptähtaega kuue kuu võrra tulenevalt kavandatud ehituslike tööde muudatustest.

 2. Hajaasustuse programmi 2020. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Sauvere külas Sireli majapidamisse ja Randvere külas Anumatu majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projektide toetuse kasutamise aruanded.

 1. Hajaasustuse programmi 2021. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine Kiideti heaks Vaigu-Rannakülas Surfi majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne ning Kaali-Liiva külas Tänava ja Metsiku majapidamise juurdepääsutee renoveerimise projekti toetuse kasutamise aruanne.

 2. Katastriüksuste jagamisel, liitmisel, piiride muutmisel tekkivale katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

Leisi piirkonnas Nihatu külas asuva Sooveere katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Sooveere ja Hallika).

Pihtla piirkonnas Ilpla külas asuva Peetri katastriüksuse jagamisel moodustatakse kolm maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Pähklimäe, Peetrimäe ja Toomamäe).

Pihtla piirkonnas Rannakülas asuva Välja katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Välja ja Paradiisi).

Lümanda piirkonnas Karala külas asuvate Kase katastriüksuste liitmisel moodustatakse maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus (Kase).

Laimjala piirkonnas Ruhve külas asuvate Vahielu ja Pihlaka katastriüksuste liitmisel moodustatakse maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus (Vahielu).

Leisi piirkonnas Metskülas asuvate Tilga ja Välja katastriüksuste liitmisel moodustatakse maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus (Tilga).

Valjala piirkonnas Kalli külas asuvate Kolju-Jurna ja Kopli katastriüksuste piiride muutmisel moodustatakse üks elamumaa sihtotstarbega katastriüksus (Kolju-Kurna) ja kolm maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Kivipaja, Kopli ja Raunamäe).

Muudeti Leisi piirkonnas Pamma külas asuvate Väike-Kurve ja Kurve katastriüksuste piire.

 1. Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003. a korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 47 (krunt positsiooniga 22) ja Merikotka tn 49 (krunt positsiooniga 23) katastriüksuste osas

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega tunnistatakse planeering osaliselt kehtetuks, sest omanik soovib kaks kinnistut liita.