« Tagasi

Vallavalitsuse istung 27. juulil 2021

1. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingu sõlmimine

Vallavalitsus võttis kohustuse tasuda kahe eraisiku hooldus- ja ülalpidamiskulud.

2. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine

Pikendatakse eraisiku üürilepingut Orissaares asuva eluruumi kasutamiseks.

3. Eluruumi üürilepingu erakorraline ülesütlemine

Lõpetati eraisikuga sõlmitud eluruumi üürileping.

4. Külavanema kinnitamine

Alates 12. juunist 2021 kinnitati viieks aastaks Ninase külavanemaks Virve Kaiste ning külavanema asetäitjaks Andres Haller.

5. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

MTÜ-le Nasva Küla Selts eraldati 400 eurot vabariiklikul konkursil „Aasta küla" osalemisega seotud kulude katmiseks.

6. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

Jalgpalliklubile FC Kuressaare eraldati 2600 eurot meistriliiga mängudel vastasmeeskondade riietusruumide kulude osaliseks katmiseks Staadioni hotellis.

7. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek järgmiste ürituste korraldamiseks:

 • Admiral Pitka nimelise rahvusvahelise sõjalis-sportliku võistluse avatseremoonia (4.08.2021 kell 15.00 kuni 15.30 Vabadussõja monumendi juures Kuressaare linnas, korraldaja Kaitseliit);
 • tantsuetendus Mo Käes (30.07, 31.07 ja 1.08.2021 kell 20.00 kuni 21.00 Leisi piirkonnas, Soela sadama paadikuuris, korraldaja SKöu tantsutrupp LiPs);
 • Kaunispe avamere ujumispäev (1.08.2021 kell 12.00 kuni 17.00 Kaunispe sadamas, korraldaja MTÜ Sisemise Sära Keskus);
 • etendus „Kena keik!" (5.08, 6.08, 7.08 kell 19 kuni 22.00 ja 8.08.2021 kell 14.00 kuni 17.00 Orissaare piirkonnas, Maasilinnal, korraldaja MTÜ Maasilinna Selts);
 • Kärla Triip (5.08.2021 kell 19.00 kuni 22.30 Kärla pargis, korraldaja Saaremaa vald / Kärla Rahvamaja);
 • Kuressaare Merepäevad 2021 Kuressaare lossihoovis (6.08, 7.08 ja 8.08.2021 kell 14.00 kuni 1.00 Kuressaare piiskopilinnuse hoovis, korraldaja Saaremaa vald / Kuressaare Kultuurivara);
 • Kuressaare Merepäevad 2021 Raiekivi säärel (6.08 ja 7.08.2021 kell 14.00 kuni 1.00 Kuressaare Raiekivi säärel, korraldaja Saaremaa vald / Kuressaare Kultuurivara);
 • Saaremaa MV rannavolles (7.08.2021 kell 11.00 kuni 18.00 Kuressaare Supelranna rannavolle väljakutel, korraldaja Saaremaa Võrkpalli Liit);
 • Köiguste 2021 (13.08.2021 kell 13.00 kuni 14.08.2021 kell 4.00 Laimjala piirkonnas Kõiguste sadamas, korraldaja Rightkangur Productions OÜ).

8. Loa andmine teede ja tänavate ajutiseks sulgemiseks

Anti korraldus sulgeda kolmapäeval, 4.08.2021 alates kell 14.45 kuni 15.45 ajutiselt mootorsõidukite liikluseks tänavalõigud Kuressaare linnas: Lossi tänav (Raekoja–Raua lõigul, ristmikud jäävad avatuks) ja Lasteaia tänav (Kohtu–Kauba lõigul, ristmikud suletud), tulenevalt Kaitseliidu Saaremaa maleva kaudu esitatud taotlusele seoses Admiral Pitka nimelise rahvusvahelise sõjalis-sportliku võistluse avatseremoonia korraldamisega.

9. Kuressaare Rohu Lasteaia arengukava 2021–2025 kinnitamine /valitsuse määruse eelnõu/

Eelnõu sisu on kinnitada Kuressaare Rohu Lasteaia arengukava aastateks 2021–2025. Arengukavad avalikustatakse haridusasutuste veebilehtedel.

10. Saaremaa valla arengukava aastateks 2019–2030 muutmise eelnõu ja eelarvestrateegia aastateks 2022–2025 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine

Kiideti heaks ja suunati avalikustamisele Saaremaa valla arengukava aastateks 2019–2030 muutmise eelnõu ning Saaremaa valla eelarvestrateegia eelnõu aastateks 2022–2025. Avalikustamine toimub Saaremaa valla veebilehel 23. augustini 2021. Ettepanekuid saab esitada avalikustamise kestel kuni 23. augusti 2021. aasta kella 20.00-ni kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Tallinna 10, Kuressaare linn või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee. Arengukava ja eelarvestrateegia avalik arutelu toimub 23. augustil kell 17.00 Kuressaare raekojas, aadressil Tallinna 2, Kuressaare linn.

11. Reisijate, sõidukite ja kauba üleveo kord reisilaeval ABRO ja väikelaeval VILSANDI

Kehtestati reisijate, sõidukite ja kauba üleveo kord reisilaeval ABRO ning väikelaeval VILSANDI.

12. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale

Seati tähtajatu sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Saaremaa valla omandis oleva Suur-Randvere küla Mõisa kinnistule rajatava sidemaakaabli kaitsevööndi ulatuses. Samuti seati tähtajatu sundvaldus Eesti Lairiba Arenduse SA kasuks samale kinnistule rajatava sidemaakaabli ja -kaevu kaitsevööndi ulatuses.

13. Vallavara otsustuskorras tasu eest kasutusse andmine

Otsustuskorras anti Õun Drinks OÜ-le perioodiks 1.08.2021 – 1.08.2022 kasutusse Karja külas asuvast Haljasmaa kinnistust maa-ala pindalaga ca 300 m², tasuga 33 eurot kuus.

14. Riigihanke „Saaremaa valla õpilasliinide teenindamine 2021–2023 õppeaastal" tulemuste kinnitamine ning lepingute sõlmimine

Avatud hankemenetluses läbi viidud riigihankele „Saaremaa valla õpilasliinide teenindamine 2021– 2023 õppeaastal" laekus tähtajaks viis pakkumust ühispakkujalt ATG Bussiliinid OÜ ja Aktsiaselts Atko Bussiliinid, pakkujatelt Ranna Reisid OÜ, AS GoBus, Osaühing Tehtal ja RN Reisid OÜ. Vastavalt hankekomisjoni otsusele tunnistati hanke alusdokumentides esitatud tingimustele vastavaks: ühispakkuja ATG Bussiliinid OÜ ja Aktsiaselts Atko Bussiliinid (hanke osades 1, 2, 4, 5), pakkuja AS GoBus (hanke osades 1-5), pakkuja RN Reisid OÜ (hanke osades 2 ja 5), pakkuja Ranna Reisid OÜ (hanke osas 3) ning Osaühing Tehtal (hanke osades 4 ja 5) esitatud pakkumused kui pakkumused, mis on kooskõlas kõikide hanke alusdokumentides esitatud tingimustega.

Vastavalt hankekomisjoni hinnangule tunnistati edukaks:

 • hanke osas 1 (Kärla põhikooli hommikune ja õhtune liin läbi Sauvere) ühispakkujate ATG Bussiliinid OÜ ja Aktsiaselts Atko Bussiliinid pakkumus;
 • hanke osas 2 (Kärla põhikooli hommikune ja õhtune liin läbi Kõrkküla) pakkuja RN Reisid OÜ pakkumus;
 • hanke osas 3 (Lümanda põhikooli hommikune ja õhtune liin läbi Viidu) pakkuja Ranna Reisid OÜ pakkumus;
 • hanke osas 4 (Kuressaare–Upa–Kuressaare liin) pakkuja Osaühing Tehtal pakkumus;
 • hanke osas 5 (Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse hommikune ja õhtune õpilasliin) pakkuja Osaühing Tehtal pakkumus.

15. Riigihanke „Kruuskatete remont Saaremaa valla teedel III" korraldamine

Võeti vastu otsus korraldada avatud hankemenetluses riigihange „Kruuskatete remont Saaremaa valla teedel III". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus.

16. Muratsi külas Kingu detailplaneeringu algatamine

Algatati Muratsi külas Kingu detailplaneering eesmärgiga ehitusõiguse määramine üksikelamu koos kõrvalhoonetega püstitamiseks, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, haljastuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine.

17. Neeme külas Reediku ja Mõldri detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Neeme külas Reediku ja Mõldri detailplaneering eesmärgiga ühe olemasoleva talukoha taastamine ja lisaks kolme üksikelamu maa krundi planeerimine ning ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks.

18. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse kinnitamine ja kompensatsiooni määramine

Jäeti tagastamata maareformi seaduse alusel Saaremaa vallas asuv maa pindalaga 0,32 ha. Korraldusega alustati mittetagastatava maa kompenseerimise menetlus.

19. Paatsa küla Ringe maaüksuse tagastamine

Korraldusega tagastati riigi tagavaramaast Saaremaa vallale maa pindalaga 12,33 ha. Tagastatavate maaüksuste sihtotstarbeks on maatulundusmaa.

20. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine, katastriüksuse koha-aadressi muutmine

 • Tirbi küla Männioksa katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks elamumaa (Männioksa, Ilvekivi) sihtotstarbega katastriüksust.
 • Aste küla Korise katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa (Korise, Farmi) sihtotstarbega katastriüksust.
 • Karujärve küla Kihelkonna metskonna nr 11 katastriüksuse jagamisel moodustatakse üks 95% ulatuses maatulundus- ja 5% ulatuses mäetööstusmaa (Kihelkonna metskond 11) ning üks maatulundusmaa (Karujärve lasketiir) sihtotstarbega katastriüksus.
 • Järise küla Orula katastriüksuse jagamisel moodustatakse üks elamumaa (Orula) ja kaks maatulundusmaa (Põrga, Laisi) sihtotstarbega katastriüksust.
 • Suur-Randvere külas asuva Laura katastriüksuse uueks nimeks määrati Põllu.

21. Atla külas Matise detailplaneeringu kehtestamine /volikogu otsuse eelnõu/

Eelnõu sisu on kehtestada Atla külas Matise detailplaneering eesmärgiga määrata ehitusõigus elamute ja abihoonete püstitamiseks ning vähendada ranna ehituskeeluvööndit hoonestusala ja juurdepääsutee osas; detailplaneeringukohaste teede ning tehnovõrkude ja -rajatiste väljaehitamine toimub ja tagatakse vastavalt detailplaneeringu ellurakendamise kavale ja huvitatud isikuga sõlmitud halduslepingule.

22. Kuressaare linnas Vallimaa tn 6 detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine /volikogu otsuse eelnõu/

Eelnõu sisu on algatada Kuressaare linnas Vallimaa tn 6 detailplaneering eesmärgiga olemasolevate hoonete lammutamiseks, ehitusõiguse määramiseks elamu ja abihoone püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmiseks, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamiseks ning Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringu muutmiseks juhtotstarbe osas; sealjuures ei algatata detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilist hindamist. Planeeringuala suuruseks on ca 950 m².