« Tagasi

Vallavalitsuse istung 6. juulil 2021

 1. Külavanema kinnitamine

Alates 23. juunist 2021 kinnitati viieks aastaks Pähkla külavanema ülesandeid täitma MTÜ Pähkla Küla Arenguselts.

 1. Kogukondliku turvalisuse 2021. aasta toetusvooru tingimuste kinnitamine Saare maakonnas

Toetusvoor on taotluste esitamiseks avatud perioodil 8. juuli – 8. august. Toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete turvalisus- ja ohutusalaste teadmiste ja oskuste kasvu, vähendatakse riskikäitumist ning arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist. Toetusvooru maht on 11 500 eurot ja toetuse piirsumma on 3500 eurot.

 1. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

MTÜ-le Saaremaa Merekultuuri Selts eraldati 400 eurot kultuurireisi korraldamiseks Abruka saarele.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kihelkonna Mihkli Kogudusele eraldati 1000 eurot Kihelkonna kirikumuusikapäevade korraldamiseks.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 13. aprilli 2021 korralduse nr 2-3/454 „Taotluse osaline rahuldamine" kehtetuks tunnistamine

Korraldus tunnistati kehtetuks, kuna MTÜ Kuresaar loobus toetusest, millega oli plaanis projekti „Kuressaare tänavafestivalil Edward von Lõnguse poolt tänavakunsti teose loomine" elluviimine.

 1. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek järgmiste ürituste korraldamiseks: Muratsi sadama festival (10. juulil Muratsi sadamas, korraldaja MTÜ Muratsi kalur), heategevuslik piknikukontsert (17. juulil Kihelkonna alevikus, korraldaja MTÜ Kihelkonna TIOK), enduuro maailmameistrivõistluste etapp (16.–18. juulil Kuressaares ja Kuressaare lähiümbruses, korraldaja MTÜ Redmoto), Mustjala festival ning Tagaranna kirjandus- ja külapäev (10. juulil Tagaranna ja Ninase külas, korraldaja MTÜ Loovüksus).

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine

Pikendatakse eraisiku üürilepingut Kuressaares asuva eluruumi kasutamiseks.

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu sõlmimine

Sõlmitakse eraisikuga üürileping Kuressaares asuva eluruumi kasutamiseks.

 1. Raha eraldamine reservfondist

Eraldati 3319 eurot Põlluvälja tee L1 kinnistu omandamise ja võõrandamisega seotud kulude katteks. Kinnistu oli vajalik Kuressaare ringteelt Ringtee Ärikeskuse juurde viiva ristmiku rajamiseks.

 1. Saaremaa valla 2021. aasta eelarve vahendite liigenduse muutmine
  Tehti 2021. aasta vallaeelarve kuludes valdkonnasiseselt vahendite ümberpaigutusi.
 2. Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade 2021. aasta alaeelarvete kinnitamine
  Lähtudes valla 2021. aasta eelarve kuludes valdkonnasiseselt tehtud ümberpaigutustest,  täpsustati vallavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade 2021. aasta alaeelarveid tegevusalade ning tulude ja kulude lõikes.
 3. Sundvalduse seamine munitsipaalmaale

Seati tähtajatu sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Aaviku külas Kivipurustaja tee kinnistule, Mägi-Kurdla külas Mägi-Kurdla tee kinnistule ning Laimjala külas Poetaguse tee, Kelmiküla tee, Ussikännu tee, Rahvamaja, Vallamaja ja Pajumäe tee kinnistutele ning Kaarma külas Spordimaja kinnistule rajatava sidemaakaabli kaitsevööndi ulatuses.

 1. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine, koha-aadressi muutmine

Kärla piirkonnas Kandla külas asuva Metsavere katastriüksuse jagamisel moodustatakse üks elamumaa (Metsavere) ja kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Kammipõllu ja Kammisoo).

Kaarma piirkonnas Praakli külas asuva Sääse katastriüksuse jagamisel moodustatakse üks elamumaa (Sääse) ja üks transpordimaa (Laise tee) ning kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Maikellukese ja Ülase).

Kaarma piirkonnas Suur-Randvere külas asuva Mihkelsoni katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Mihkelsoni ja Mihklipõllu).

Kärla piirkonnas Mõnnuste külas asuva Maanuse katastriüksuse jagamisel moodustatakse üks elamumaa (Mulgu) ja üks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus (Maanuse).

Pöide piirkonnas Neemi külas asuva Pauliine katastriüksuse uueks nimeks määrati Kitsepõllu.

 1. Rootsikülas Papissaare sadama teise kaiga piirneva maa-ala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Lõpetatakse 2006. aastal algatatud detailplaneeringu koostamine, kuna planeeringu vajaduse aluseks olnud asjaolud on oluliselt muutunud. 

 1. Vaide lahendamine

Jäeti rahuldamata eraisiku vaie Saaremaa Vallavalitsuse korraldusele „Hajaasustuse programmi 2021. aasta projektitaotluse rahuldamata jätmine", millega sooviti korralduse kehtetuks tunnistamist ja asja uuesti otsustamist.