Vallavalitsuse istung 22. novembril 2022

 1. Külavanema kinnitamine
  Alates 28. oktoobrist 2022 kinnitati viieks aastaks Ohessaare külavanemaks Moonika Altrof ja külavanema asetäitjaks Mall Kivimaa.

 

 1. Konkursi väljakuulutamine
  Kuulutatakse välja avalik konkurss vallavalitsuse rahandusteenistuse juhataja ametikoha tähtajaliseks täitmiseks. Praegune juhataja on teatanud, et viibib alates 25. veebruarist 2023 teenistusest ajutiselt eemal.

 

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 1. detsembri 2020. a korralduse nr 2-3/1999 „Saaremaa Spordikooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine" muutmine
  Nimetati kooli pidaja esindajana hoolekogusse vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Kristel Peel

 

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 2. novembri 2021. a korralduse nr 2-3/1678 „Kihelkonna Kooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine" muutmine
  Muudeti hoolekogus lasteaiaõpetajate esindajat.

 

 1. Hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine
  Kinnitati Kuressaare Nooruse Kooli 20-liikmelise ja Kaali Kooli 9-liikmelise hoolekogu koosseis.

 

 1. Raha eraldamine erahuvikoolide ja spordiklubide toetuseks (II eraldus)
  Erahuvikoolide ja spordiklubide toetuseks eraldati kokku 40 786 eurot, sh pearaha 21 331 eurot ning andekate laste ja noorte toetust 19 455 eurot. Toetatakse seitset eraspordiklubi ja kuut erahuvikooli.

 

 1. Hendrik Krummi nimelise kultuuripreemia avaliku konkursi väljakuulutamine ja konkursi žürii moodustamine
  Kuulutatakse välja avalik konkurss Hendrik Krummi nimelise kultuuripreemia andmiseks. Konkurss kestab 20. detsembrini 2022. Kinnitati konkursi viieliikmeline žürii, kuhu kuuluvad vallavalitsuse, Kuressaare Kultuurivara ja Kuressaare Teatri esindajad.

 

 1. Avaliku ürituse loa andmine
  Anti nõusolek I advendi kontserdi ja kuusetulede süütamise korraldamiseks 27. novembril Kuressaare keskväljakul (korraldaja Kuressaare Kultuurivara).

 

 1. Loa andmine teede ja tänavate ajutiseks sulgemiseks
  Tulenevalt I advendi kontserdi toimumisest ja kuusetulede süütamisest suletakse 27. novembril ajavahemikus kell 15.00–19.30 ajutiselt mootorsõidukite liikluseks Kuressaare linnas Tallinna tänava lõigul Torni tänava ristmik – Raekoja tänava ristmik ning Lossi tänav lõigul Raekoja tänava ristmik – Raua tänava ristmik.

 

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
  Kehtestati Pärsama Hooldekodu tasuliste teenuste hinnakiri, mille kohaselt tõuseb 1. jaanuarist ööpäevaringse hoolduse teenuse hind 790 eurolt 870 eurole kalendrikuus. See võimaldab tõsta hooldustöötajate tunnitasu samale tasemele tervishoiusüsteemis töötavate hooldustöötajate tasuga ning katta toitlustamis- ja teiste majandamiskulude kasvu. 

 

 1. Tegevustoetuse eraldamise ja kasutamise lepingu lõpetamine
  Lõpetatakse MTÜ-ga Soela Sadama Selts sõlmitud tegevustoetuste eraldamise ja kasutamise leping 31. detsembril 2022.

 

 1. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale
 • Seatakse tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Pärsama külas Lasteaia kinnistule uue elektrimaakaabelliini ja -liitumiskilpide rajamiseks ning Töökoja tee kinnistule ja Rohujahu tee kinnistule uue elektrimaakaabelliini rajamiseks.
 • Seatakse tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Hänga külas asuvale Hänga-Iide tee kinnistule uue elektrimaakaabelliini rajamiseks.
 • Seatakse tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Kuressaare linnas Liiva tänav L1 kinnistule uue elektrimaakaabelliini ja -liitumiskilbi rajamiseks.

 

 1. Sundvalduse seadmine
 • Seatakse tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks 17 kinnistule Salavere ja Saue-Putla külas Sepaküla tee lõigu km 0,012–2,029 avalikuks kasutamiseks.
 • Seatakse tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks viiele kinnistule Kailuka külas asuva Reinu tee lõigu km 0,009–0,724 avalikuks kasutamiseks.

 

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 20. septembri 2022. a korralduse nr 2-3/1452 „Sundvalduse seadmine Turja küla Mereääre teele 8580233" muutmine
  Tunnistati kehtetuks sundvalduse seadmine Jaani kinnistule, mille osas algatatakse omaniku soovil isikliku kasutusõiguse seadmise menetlus.

 

 1. Hajaasustuse programmi 2021. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine
  Kiideti heaks järgmiste projektide toetuse kasutamise aruanded:
 • Länga külas Käsna majapidamisse veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine,
 • Haeska külas Pärna majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamine,
 • Kaavi külas Volise majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamine,
 • Oitme külas Ranna majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamine.

 

 1. Hajaasustuse programmi 2022. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine
  Kiideti heaks Kotlandi külas Vesikonna majapidamisse vee puhastamiseks rauaärastusfiltri paigaldamise projekti aruanne.

 

 1. Maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamise meetme 2022. aasta toetuse kasutamise aruande kinnitamine
  Kiideti heaks Upa külas Luskari majapidamisse veevarustussüsteemi rajamise projekti aruanne.

 

 1. Varkja II keskkonnaloa muutmine
  Nõustuti Varkja II liivakarjääri keskkonnaloa kehtivusaja pikendamisega 15 aasta võrra kehtiva mäeeraldise piires.

 

 1. Sundvalduse seadmine
 • Seatakse tähtajatu tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Pärsama külas Metsatuka katastriüksusele uue elektrimaakaabelliini rajamiseks.
 • Seatakse tähtajatu tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Orissaare alevikus Sadama tn 15 katastriüksusele uue elektrimaakaabelliini ja -liitumiskilbi rajamiseks.
 • Seatakse tähtajatu tasuta sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Koidula külas Härbli-Hansu, Põlde ja Aia katastriüksusele elektroonilise sidevõrgu rajamiseks.

 

 1. Katastriüksuse piiride muutmisel, liitmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine, katastriüksuse koha-aadressi muutmine, katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
 • Muudetakse Lümanda piirkonnas Riksu külas asuva Vana-Muha ja Muha katastriüksuse vahelist piiri.
 • Orissaare piirkonnas Pulli külas asuva Ärma katastriüksuse ja Ärma-Mardi katastriüksuse liitmisel moodustatakse maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus (Ärma-Mardi).
 • Salme piirkonnas Lahetaguse külas asuva Kaeravälja katastriüksuse uueks nimeks määrati Kaerapõllu.
 • Kihelkonna piirkonnas Kehila külas asuva Matise katastriüksuse sihtotstarbeks määrati maatulundusmaa (varem elamumaa).

 

 1. Orissaare alevikus Sadama tn 4 detailplaneeringu algatamine
  Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine ridaelamu ehitamiseks ning tehnovõrkude, parkimise ja liikluskorralduse lahendamine.

 

 1. Muratsi küla Redika detailplaneeringu vastuvõtmine
  Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Muratsi küla Redika detailplaneering, mille eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamute ja kõrvalhoonete ehitamiseks ning päikesepaneelide püstitamine.