« Tagasi

Vallavalitsuse istung 21. juunil 2022

Ülevaade Saaremaa Vallavalitsuse 21. juuni 2022. a istungist

 1. Aruande kinnitamine

Kinnitati kohaliku omaalgatuse programmist toetatud projektide aruanded:

 • „Kogukonna tervisespordi võimaluste arendamine" (MTÜ Kihelkonna TIOK);
 • „Meedla külatänava ristmike valgustus ja suunaviidad" (MTÜ Medel);
 • „Võhma külamaja puuetega inimeste sõbralikuks" (MTÜ Võhma Kultuuri- ja Spordiselts).

Kinnitati Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledžile eraldatud toetuse kasutamise aruanne (projekti „Meretoorme väärindamise õppe- ja teadusarendustegevuse käivitamine Saaremaal (õppe- ja teadusarenduslabori väljaarendamine)" omaosalus).

 

 1. Toetuse eraldamine

MTÜ-le Kuressaare Edukontor eraldati 5000 eurot projekti „Saaremaa parimaks kaugtöökohaks Eestis!" tegevuste läbiviimiseks ja MTÜ-le Salme Viikingikeskus 378 eurot Salme Viikingikeskuse idee kiirendi projekti omaosaluseks.

 

 1. Taotluse osaline rahuldamine

MTÜ-le Metsküla Lastehoid eraldati 2048,39 eurot Metsküla lastehoiu varjualuse rajamise projekti omaosaluseks.

 

 1. Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia direktori ametisse kinnitamine

Kinnitati lasteaia direktoriks alates 8. augustist ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks Juta Koppel.

 

 1. Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Kehtestatud määruse kohaselt kinnitab vallavalitsuse hallatavate üldhariduskoolide töötajate koosseisu kooli direktor, arvestades kooli eelarvet ning seda, et kõik õigusaktides nõutud teenused ja õppekava täitmine oleksid tagatud. Kooli direktor kooskõlastab töötajate koosseisu ja selle muudatused enne kinnitamist vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonnaga.

 

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine

Pikendatakse eraisikuga üürilepingut Kuressaares asuva eluruumi kasutamiseks.

 

 1. Saaremaa Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine (ametikoha tähtaja pikendamine)

Pikendati vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistuse toetuste spetsialisti ametikoha tähtaega 15. juulini.

 

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja avalik konkurss vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti ametikohale.

 

 1. Toetuse eraldamine

MTÜ-le Pöide Pasunakoor eraldati 195 eurot kolme Saaremaa õpilase osalemiseks Hiiumaa noorte puhkpillimängijate suvekoolis.

 

 1. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek järgmiste ürituste korraldamiseks: Kihelkonna jaanituli (23. juunil Kihelkonna alevikus, korraldaja Kihelkonna Rahvamaja), „Soojapuhur" (23.–24. juunil Orissaare alevikus Sadama tn 19, korraldaja Piidivabrik OÜ), „Jahutusvedelik" (25.–26. juunil Orissaare alevikus Sadama tn 19, korraldaja Piidivabrik OÜ), Saaremaa ooperipäevad (20.–24. juulil Kuressaare lossihoovis, korraldaja SA Eesti Kontsert), Kavandi piirkonna külade kokkutulek (25. juunil Väike-Võhma külas, korraldaja MTÜ Kavandi Kandi Selts).

 

 1. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale

Seatakse tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Salme alevikus Viiase tee ja Jalgpalli kinnistule, Laugu külas Laugu-Nurme tee kinnistule, Vilsandil Vilsandi külatee kinnistule, Laadla külas Iide-Laadla tee ja Türju-Laadla-Lülle tee kinnistule.

 

 1. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmine

Jäeti kinnitamata Koimla külas asuva Kontori hoonestatud kinnistu võõrandamiseks läbi viidud enampakkumise tulemused, kuna ei järgitud enampakkumise ettevalmistamise korraldust, ja kuulutati enampakkumine nurjunuks.

 

 1. Tee avalikuks kasutamiseks määramine

Määrati avalikuks kasutamiseks järgmised teed:

 • Kärla piirkonnas Arandi külas Riidu tee lõik km 0–0,180;
 • Kärla piirkonnas Mõnnuste külas Laratsi tee lõik km 1,615–1,796;
 • Kaarma piirkonnas Laadjala külas Laadjala tee lõik km 1,241–1,606;
 • Kärla piirkonnas Mätasselja külas Kolga tee lõik km 0–0,552.

 

 1. Eluruumi üürile andmine

Anti eraisikutele üürile Kuressaares asuvad eluruumid.

 

 1. Hajaasustuse programmi 2021. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Asukülas Jalaka majapidamisse, Pihtla külas Lembri majapidamisse, Uuemõisa külas Muru majapidamisse ja Mui külas Jaani majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projektide toetuse kasutamise aruanded ning Pihtla külas Toome majapidamisse veevarustussüsteemi rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne.

 

 1. Hajaasustuse programmi 2022. aasta projektitaotluste rahuldamine hindamiskomisjoni poolt hinnatud taotluste pingerea alusel

2022. aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru esitati tähtaegselt 159 taotlust (projektide kogumaksumus 1 007 721,57 eurot, sh taotletav toetus 648 269,37 eurot ning oma- ja kaasfinantseering 359 452,20 eurot). Saaremaa vallas on tänavu projektide toetuseks ette nähtud 400 000 eurot (riigilt 200 000 eurot ja omavalitsuse eelarvest 200 000 eurot).

Positiivse hinnangu (4-pallisel skaalal kaalutud keskmine hinne vähemalt 2,5) said 113 taotlust (kogumaksumus 723 245,85 eurot, sh taotletav toetus 468 833,96 eurot ning oma- ja kaasfinantseering 254 411,89 eurot).

Taotlusvooru eelarve võimaldab täielikult rahastada hindamistulemuste pingerea alusel 95 projektitaotlust (neist 80 tingimuslikult), kaalutud keskmise hindega vähemalt 2,80 hindepunkti.

 

 1. Hajaasustuse programmi 2022. aasta projektitaotluste tingimuslik rahuldamine hindamiskomisjoni poolt hinnatud taotluste pingerea alusel

Hindamiskomisjoni ettepanekul toetatakse täismahus tingimuslikult 80 taotlust (mis said vähemalt 2,80 hindepunkti). Taotlejad peavad nelja kuu jooksul esitama ehitusloa, ehitusteatise või notariaalse kokkuleppe reaalservituudi seadmiseks, misjärel sõlmitakse nendega toetusleping.

 

 1. Hajaasustuse programmi 2022. aasta projektitaotluse rahuldamata jätmine

Taotlusvooru piiratud eelarve tõttu jäeti rahuldamata 17 taotlust.

 

 1. Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoorus hindamise tulemusena negatiivse hinnangu saanud projektitaotluste rahuldamata jätmine

Jäeti rahuldamata 37 taotlust, kuna need ei saanud hindamisel positiivset tulemit (4-pallisel skaalal kaalutud keskmine hinne vähemalt 2,5).

 

 1. Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvooru laekunud nõuetele mittevastava projektitaotluse rahuldamata jätmine

Jäeti rahuldamata neli taotlust, kuna need ei vastanud riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" nõuetele.

 

 1. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Pöide piirkonnas Muraja külas asuva Paa katastriüksuse jagamisel moodustatakse kolm maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Paa, Kadakamarja ja Paapõllu).

Orissaare piirkonnas Ööriku külas asuva Jaagupõllu katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Jaagupõllu ja Jaaguvälja).

Orissaare piirkonnas Randkülas asuva Üti katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Üti ja Ütimetsa).

Leisi piirkonnas Luulupe külas asuva Uue-Laose katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Õunaaia ja Uue-Laose).

 

 1. Kuressaare linnas Tallinna tn 32 ja Transvaali tn 51 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Planeeringu eesmärgiks on kruntide liitmine, moodustatavale krundile ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine äripindade ja korterelamute ehitamiseks, tehnovõrkude planeerimine, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

 

 1. Orissaare alevikus Kase tn 18 detailplaneeringu algatamine

Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine tootmishoonete ehitamiseks.

 

 1. Toetuse eraldamine

Eesti Kaasaegse Tsirkuse Arenduskeskus MTÜ-le eraldati 1500 eurot kollektiivi „Acting for Climateˮ lavastuse „Ripplesˮ korraldamiseks Roomassaares 20.–23. augustil.

Seltsingule Mustjala spordiklubi eraldati 500 eurot Kaarel Kolteri transpordikulude hüvitamiseks seoses osalemisega jõutõstmise maailmameistrivõistlustel Kasahstanis.

Kergejõustikuklubile Saare eraldati 600 eurot Romet Vahteri kulude katmiseks seoses osalemisega Põhja- ja Baltimaade U23 kergejõustiku meistrivõistlustel Rootsis.

 

 1. Pärandi vastuvõtmine

Otsustati Saaremaa vallale vastu võtta eraisiku pärand.

 

 1. Saaremaa valla ja MTÜ Salme Rahva Maja Selts vahel 09.06.2021 sõlmitud

sihtfinantseerimislepingu nr 2-7.3/267-1 muutmine

Pikendati Salme alevikusüdame kaasajastamiseks antud toetuse kasutamise perioodi 1. septembrini 2022.

 

 1. Riigihanke „Raudtee ja Talve tänava projekteerimine lõigul Tallinna – Uus-Roomassaare" pakkumuste vastavaks ja pakkumuse edukaks tunnistamine   

Tunnistati edukaks Osaühing Klotoid pakkumus maksumusega 131 900 eurot ilma käibemaksuta. Tähtajaks laekus viis pakkumust.