« Tagasi

Vallavalitsuse istung 28. veebruaril 2023

 1. Aruande kinnitamine

Kinnitati SA Saare Arenduskeskus toetuse kasutamise aruanded (maakondliku konkursi „Kaunis kodu" korraldamine 2022. aastal ja projekti „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" elluviimine).

 1. Toetuse eraldamine

MTÜ-le Soela Sadama Selts eraldati 2764 eurot MTÜ Saarte Koostöökogu toetatud projekti „Soela paadikuur – kogukonna kultuurikeskus" omaosaluse katmiseks.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 1. novembri 2022. a korralduse nr 2-3/1663 „Salme Põhikooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine" muutmine

Muudeti hoolekogus 3. klassi lastevanemate esindajat.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kihelkonna Kooli tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine

Kinnitati tasuliste teenuste hinnakiri, mis hakkab kehtima 1. märtsist.

 1. Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse arengukava 2023–2028 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine

Kiideti heaks ja suunati avalikustamisele Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse arengukava 2023–2028 eelnõu. Arengukava eelnõu avalikustatakse asutuse ja valla veebilehel perioodil 3.–17. märts ning selle kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid 17. märtsini.

 1. Raha eraldamine erahuvikoolide ja spordiklubide toetuseks (I eraldus)

Erahuvikoolide ja spordiklubide toetuseks eraldati kokku 86 533 eurot, sh 23 595 eurot tegevustoetust (12 kuu eest) ja 62 938 eurot pearaha (8 kuu eest). Toetatakse üheksat eraspordiklubi ja kuut erahuvikooli.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Kultuur struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

Kinnitati Saaremaa Kultuuri teenistuskohtade koosseis. 31. märtsini on asutuse koosseisus juhataja teenistuskoht ja alates 1. aprillist 27,91 teenistuskohta (sh laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhendajate tähtajalised kohad).

 1. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale

Seatakse tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Saarekülas asuvale Saareküla tee kinnistule uue elektrimaakaabelliini rajamiseks.

 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine

Seatakse tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus Saaremaa valla kasuks Undva külas asuvale Kiige kinnistule seal asuvate teede avalikuks kasutamiseks.

 1. Vallavara võõrandamise elektroonilise enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

Kinnitati Koimla külas asuva Kontori hoonestatud kinnistu (pindala 1576 m²) võõrandamiseks läbi viidud enampakkumise tulemused ja tunnistati enampakkumise võitjaks eraisik ostuhinnaga 11 200 eurot.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse õiguseellase Kihelkonna Vallavalitsuse 20. septembri 2017. a korralduse nr 142 „Kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine" osaline kehtetuks tunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks korralduse punkt, mille alusel tunnistati Pajumõisa külas asuva Meistri kinnistu võõrandamiseks läbi viidud enampakkumise võitjaks Osaühing Kangru LP pakkumusega 9000 eurot, sest võitja ei ole tasunud kinnistu ostuhinda.

 1. Vallavara üürilepingu pikendamine

Pikendatakse Kuressaare Taksojuhtide Ühinguga K-Takso 2020. aasta veebruaris sõlmitud üürilepingut (kaks parkimiskohta Kuressaares Tallinna tn 11 maja ees asuva bussitasku alal) kehtivust kahe kuu võrra (1. märtsist 30. aprillini 2023).

 1. Lepingu lõpetamine

Lõpetatakse Leisi Vallavalitsuse ja Osaühingu Almeido vahel 2007. aasta detsembris sõlmitud põllumajandusmaa (Jõiste külas asuv Tutku kinnistu) rendileping 1. aprillil 2023, kuna kinnistu võõrandatakse.

 1. Teeregistri andmete muutmine

Täpsustatakse riiklikusse teeregistrisse kantud teede andmeid.

 1. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

 • Leisi piirkonnas Paaste külas asuva Rehe-Ranna katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Ranna ja Karjamaa).

 • Orissaare piirkonnas Pulli külas asuva Kopli katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Kopli ja Räime-Saadu).

 1. Volikogu otsuse eelnõu

Volikogule esitatakse järgmised eelnõud:

 • „Vallavara võõrandamine otsustuskorras" (Eelnõu kohaselt müüakse kaks Koikla külas asuvat korterit pikaajalistele üürnikele hinnaga 4500 eurot ja 5000 eurot.)

 • „Mõntu külas Mõntu sadama maa-ala II detailplaneeringu koostamise lõpetamine" (Eelnõu kohaselt lõpetatakse 2003. aastal algatatud planeering.)

 1. Aktsiaseltsi Kuressaare Soojus nõukogu liikme nimetamine

Nimetati nõukogu liikmeks viieks aastaks Boris Lehtjärv. (Viis nõukogu liiget määras vallavalitsus 17. mail 2022.)

 1. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek Jalgpalliklubile FC Kuressaare hooaja avamist tähistava rongkäigu korraldamiseks 4. märtsil algusega kell 13.45 Kuressaare linnas marsruudil keskväljak – Raekoja tänav – Kaevu tänav – Talve tänav – Kuressaare kunstmuruväljak.