« Tagasi

Vallavalitsuse istung 7. märtsil 2023

 1. Väikevara inventuuri läbiviimine

Viiakse läbi väikevarade inventuur perioodil 8.–22. märts 2023 Saaremaa Vallavalitsuse hoones asukohaga Lossi tn 1, Kuressaare ning hallatavates asutustes Lümanda Rahvamaja, Pärsama Rahvamaja, Sandla Rahvamaja ja Taritu Rahvamaja.

 

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu sõlmimine

Sõlmitakse eraisikuga üürileping Leisi piirkonnas eluruumi kasutamiseks.

 

 1. Aruande kinnitamine

Kinnitati MTÜ Karujärve Tervisespordi Keskus toetuse kasutamise aruanne.

 

 1. Kärla Spordihalli põhimäärus

Volikogule esitatakse kinnitamiseks ajakohastatud põhimääruse eelnõu.

 

 1. Sundvalduse seadmine Üüdibe küla ja Salme aleviku Salme-Üüdibe tee nr 7210117 avalikuks kasutamiseks

Seatakse tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks Saaremaa vallas Üüdibe külas ja Salme alevikus asuva Salme-Üüdibe tee nr 7210117 avalikuks kasutamiseks.

 

 1. Vallavara otsustuskorras rendile andmine

Antakse Mia Glamping OÜ-le rendile Orissaare alevikus asuvast Ranna pst 25 kinnistust ca 400 m² ala kõrvalkinnistu külastajate parklaks. Ala antakse rendile perioodiks 1. juuni – 31. august 2023 tasuga 400 eurot.

 

 1. Vallavara võõrandamise elektroonilise enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

Kinnitati Oju külas asuva Kiisa kinnistu (Kiisa-Kõrtsi hoonestamata kinnisasi pindalaga 12,9 hektarit ja Kiisa hoonestatud kinnisasi pindalaga 14 953 m²) võõrandamiseks läbi viidud enampakkumise tulemused ja tunnistati enampakkumise võitjaks OÜ Hestli ostuhinnaga 69 100 eurot.

Kinnitati Jõiste külas asuva Tutku hoonestamata kinnistu (pindala 9,82 hektarit) võõrandamiseks läbi viidud enampakkumise tulemused ja tunnistati enampakkumise võitjaks Sandla Karjamõis OÜ ostuhinnaga 55 400 eurot.

 

 1. Vaide lahendamine ja Saaremaa Vallavalitsuse 15. novembri 2022. a korralduse nr 2-3/1765 „Sundvalduse seadmine Karala küla Majakaaluse tee nr 4400229 avalikuks kasutamiseks" muutmine

Jäeti rahuldamata eraisiku vaie, millega ta soovis tunnistada sundvalduse seadmise ühe kinnistu osas kehtetuks. Korralduse kirjeldavast osast eemaldatakse lause „Lähiaastate perspektiivis tuleks teele rajada uus kruuskate".

 

 1. Riigihanke „Saaremaa valla haridusasutuste ventilatsioonisüsteemide puhastus" korraldamine

Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 60 000 eurot ning pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta.

 

 1. Riigihanke „Generaatorite soetamine" korraldamine

Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 250 000 eurot ning pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta.

 

 1. Riigihanke „Traktori kapitalirent" korraldamine

Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 90 000 eurot ning pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta.

 

 1. Sundvalduse seadmine

Seatakse tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Upa külas Kadastiku katastriüksusele uue elektrimaakaabelliini rajamiseks.

Seatakse tähtajatu ja tasuta sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Eikla külas Kadaka katastriüksusel asuvatele korteriomanditele elektroonilise sidevõrgu rajamiseks.

Seatakse tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Kõljala külas Kadaka katastriüksusele uue elektrimaakaabelliini rajamiseks.
Seatakse tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Upa külas asuvale reformimata maa ribale uue elektrimaakaabelliini rajamiseks.

 

 1. Ratla küla Poe katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Määrati katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa (varem ärimaa).

 

 1. Pammana küla Pärna detailplaneeringu algatamine

Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete ning avalikule teele juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine.