Vallavalitsuse 21.05.2019 istungi päevakord

1. Hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Vintri küla, Vahevälja; Suurna küla Teeääre)
2. Kohaliku omaalgatuse programmi taotluse rahuldamata jätmine 
3. Kohaliku omaalgatuse programmi projektitoetused 2019 kevadvoor 
4. Külavanema kinnitamine (Ratla küla; Iruste ja Kahutsi külad)
5. Konkursi Eesti Kaunis Kodu 2019 maakondliku hindamiskomisjoni moodustamine
6. Avaliku ürituse loa andmine (Kärla perepäev; Kuressaare lossipäevad 2019; Käruralli 2019; Ida-Saaremaa ja Muhumaa lasteaedade III laulu-ja tantsupidu)
7. Sobitusrühma moodustamine
8. Saaremaa Vallavalitsuse 07.05.2019 korralduse nr 652 "Salme Põhikooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine" muutmine
9. 2020. aasta Saare maakonna 52. laulupeo ideekonkursi väljakuulutamine, konkursi tingimuste kinnitamine ja konkursikomisjoni nimetamine
10. Konkursi väljakuulutamine (sotsiaalosakonna juhataja)
11. Raha eraldamine reservfondist
12. Sihtfinantseerimislepingu sõlmimine
13. Sõiduplaanide kehtestamine
14. Sõiduplaanide muudatus
15. Sõidukikaardi väljastamine
16. Rendilepingu lõpetamine (Karja küla, Aiamaa)
17. Maaüksuse rendile andmine (Karja küla, Aiamaa)
18. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega (Asuka küla, Asuka-Poka tee lõik; Pöide-Kapra tee, Kasesalu)
19. Riigihanke „Seitsme tarbesõiduki kasutusrendile võtmine" korraldamine
20. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine (Vanakubja küla Õunpuu; Kuressaare linna katastriüksused)
21. Katastriüksuste piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Kuressaare linna Pärna tn ja Pärna tn 46; Kuressaare linna Kalevi tn 1a ja Kalevi tn 1b)
22. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Ülbaku; Vestla)
23. Riigihanke „Kuressaare Vanalinna Kooli rekonstrueerimise projekteerimistööd" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine
24. Riigihanke "Mullutu tee ja parkla rekonstrueerimine" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine
25. Muudatusettepanekud volikogu eelnõudele