Mändjala küla Tormiranna katastriüksuse liikluspindade moodustamine

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et valminud on eelnõu Mändjala külas Tormiranna kinnistu (registriosa nr 3015534, katastritunnusega 34801:008:0632) jagamisel liikluspindade moodustamiseks kohanimedega Luite tee, Tormiranna tee ja Tormiranna põik ning nende ruumikujude kinnitamiseks.

Detailplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 22.02.2011 otsusega nr 7. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine üheteistkümneks puhkeotstarbelise aastaringse kasutusvõimalusega krundiks, kruntidele ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ja trasside asukoha määramine, servituudi vajaduse väljaselgitamine, liikluskorralduse põhimõtete lahendamine ning maakasutuse sihtotstarbe muutmine. Planeerimislahendus on saanud kooskõlastused riiklikelt ametitelt ning avaliku väljapaneku ajal ei ole esitatud ettepanekuid ega vastuväiteid.

Eelnõu Asendiplaan