Vald müüb

Kinnistu kasutusse andmine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab eelläbirääkimistega pakkumise vallale kuuluva Jõiste külas asuva Valla kinnistu (registriosa 1798034, katastritunnus 40302:001:0133, üldkasutatav maa 100%) tasuta kasutusse andmiseks tähtajaga 5 aastat. Leisi vald omandas Jõiste ranna kinnistu aastal 2002, rannakompleks valmis EAS programmi toetusel 2007-2008. 

Kompleksi kuuluvad puhkeala territoorium (13 210 m2), rannahoone, kuivtualettide hoone, riietumiskabiinid, välidušš, võrkpalliplats, parkimisalad, ujuvsild, elektrivarustuse rajatised (sh karavansõidukite elektrilaadijad).
Kohaliku omaalgatuse programmi toel on territooriumile paigaldatud piknikulauad ja ehitatud laste mänguväljak, investeeringuobjektid peavad jääma avalikku kasutusse vähemalt 31. augustini 2020.

Kinnistu kasutusse andmise tingimuseks on ala kasutatamine sihtotstarbeliselt avaliku puhkealana vastavalt korralduses ja lisas 1 toodud nõuetele.

Pakkumisel saavad osaleda juriidilisest või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on nõuetekohaselt täitnud riiklike ja kohalike maksude tasumise kohustusi. Osalemiseks tuleb Saaremaa Vallavalitsusele (e-postile vald@saaremaavald.ee, märksõna "JÕISTE RAND") 5. aprilliks 2020 esitada:  

  • digitaalselt allkirjastatud avaldus koos lisadega;
  • visioon puhkeala arendamise võimalustest koos üldise tegevuskavaga. Visioonis kirjeldada ka kandideeriva ettevõtte/organisatsiooni majanduslikke võimalusi ja oskusteavet, mida kavandatakse kasutada puhkeala haldamisel.

Eelläbirääkimistega pakkumise võitja valitakse pakkumise tulemuste põhjal. Otsuse tegemisel võetakse arvesse konkursil osaleja arenguvisiooni asjakohasust, hoolduseks vajalike tehniliste vahendite kasutamise võimalust, majanduslikke eeldusi arendustegevuse läbiviimiseks, oskusteabe olemasolu jm. Pakkumise võitja kinnitatakse 21. aprilliks, võitjaga sõlmitakse rendileping.

Alus: VV 17.03.20 korraldus nr 607 VV 03.03.20 korraldus nr 439
Lisa 1 Kirjeldus ja nõuded rentnikule Lisa 2 Jõiste puhkeala skeem