Alusharidus ja lasteaiad

Saaremaa vallas on 18 alusharidust pakkuvat õppeasutust ning lisaks tegutseb valla territooriumil kaks eralasteaeda ja üks lastehoid. Kõikides lasteaedades on kasutusel elektrooniline infosüsteem ELIIS, mis on heaks õpetajate ja lapsevanemate vaheliseks infovahetuse- ja koostööplatvormiks. Lapsevanematel on veebikeskkonnas võimalik jälgida kalendrit, hoida end kursis planeeritud õppetegevuste jm sündmustega, saada tagasisidet päeva tegemiste ja oma lapse kohta ning lugeda teateid ja edastada sõnumeid.

Valla hallatavad asutused

Asutus Telefon E-post Aadress
Aste Lasteaed "Mõmmik" 5886 0841 aste.lasteaed@saare.edu.ee Metsa 2, Aste alevik 93701
Kaali Kool (lasteaed) 459 1143 kaali.kool@saare.ee Kooli, Kaali küla 94143
Kahtla Lasteaed-Põhikool 459 4337 kahtla.kool@saare.ee Kahtla koolimaja/1, Kahtla küla 94401
Kihelkonna Kool (lasteaed) 509 0210 kool@kih.edu.ee Kooli 1, Kihelkonna alevik 93401
Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed 455 4419 idaniidu.lasteaed@saare.edu.ee Õie 2, Kuressaare 93818
Kuressaare Pargi Lasteaed 453 3882 pargi.lasteaed@saare.edu.ee Lasteaia 11, Kuressaare 93813
Kuressaare Ristiku Lasteaed 453 8711 ristiku.lasteaed@saare.edu.ee Ristiku 2b, Kuressaare 93811
Kuressaare Rohu Lasteaed 453 3356 anne.maripuu@kuressaare.ee Rohu 4, Kuressaare 93812
Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed 453 9537 tuulteroosi.lasteaed@saare.edu.ee Ranna 10, Kuressaare 93810
Kärla Lasteaed 5886 0835 karla.lasteaed@saare.ee Pargi 9, Kärla alevik 93501
Lümanda Karu-Kati Lasteaed 5886 0833 lumanda.lasteaed@saare.ee Lasteaia, Lümanda küla 93301
Mustjala Lasteaed-Põhikool 457 9724 kool@mustjala.edu.ee Kooli 1, Mustjala küla 93601
Orissaare Lasteaed "Päikesekiir" 454 5528 orissaare.lasteaed@saare.ee Kuivastu mnt 34a, Orissaare alevik 94601
Pihtla Kool (lasteaed) 459 5618 pihtla.kool@saare.ee Kooli, Püha küla 94117
Pärsama Lasteaed 457 3739 parsama.lasteaed@saare.ee Lasteaia, Pärsama küla 94201
Salme Lasteaed 457 1548 maret@otto-triin.edu.ee Aia 3, Salme alevik 93201
Tornimäe Lasteaed 459 4472 tornimae.lasteaed@saare.ee Lasteaia, Kärneri küla 94542
Valjala Lasteaed 454 9597 valjala.lasteaed@saare.ee Kooli tee 1, Valjala alevik 94302

Eraasutused

Asutus Telefon E-post Aadress
Eralasteaed Kõige Suurem Sõber MTÜ 5345 1753 eralasteaed.sober@gmail.com Uus-Roomassaare 22, Kuressaare 93816
Kesklinna Eralasteaed Naerusuu
(MTÜ Saarepiiga Koolitus)
455 6187 naerusuu@oesel.edu.ee Tallinna 12, Kuressaare 93819
Metsküla Lastehoid MTÜ 457 3310 aivilepp@hot.ee Kooli, Metsküla 94271

 

Lasteaiakoha taotlemine

Lasteaeda tuleva lapse vanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab lapsega ühist elukohta või on lapse seaduslik esindaja, esitab vallavalitsusele taotluse lapsele lasteaiakoha määramiseks kas elektrooniliselt haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO või paberkandjal (docx).

Vanem võib taotlusesse märkida kuni kaks soovitud lasteaeda. Kui eelistatud lasteaias pole vaba kohta, pakutakse kohta teise eelistuse lasteaeda. Igal lasteaial on kinnitatud oma teeninduspiirkond ning esmajärjekorras võetakse lasteaeda just selle piirkonna lapsed. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda. Kui vanem esitab taotluse lasteaiakohale väljaspool taotlusperioodi (iga aasta kevadel), siis määratakse lapsele koht lasteaeda, kus on parasjagu vabu kohti.

Lasteaia osalustasu ja soodustused

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema poolt tasutava osa määraks ehk osalustasuks olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Saaremaa vallas on erinevates teeniduspiirkondades erinev osalustasu suurus, mis moodustab 2–9% kehtestatud palga alammäärast.

Osalustasu tasumise kohustus tekib päevast, mil laps arvatakse direktori käskkirjaga lasteaia nimekirja ja lõpeb lapse nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevaga. Osalustasu arvestatakse täiseurodes. Alates 1. jaanuarist 2020 on lasteaia osalustasu ühe lapse kohta kuus järgmine:

  • 53 eurot Kuressaare Ida-Niidu Lasteaias, Pargi Lasteaias, Ristiku Lasteaias, Rohu Lasteaias ja Tuulte Roosi Lasteaias;
  • 23 eurot Aste Lasteaias "Mõmmik", Kärla Lasteaias ja Lümanda Karu-Kati Lasteaias;
  • 18 eurot Orissaare Lasteaias "Päikesekiir" ja Salme Lasteaias;
  • 12 eurot Kaali Koolis, Kahtla Lasteaed-Põhikoolis, Kihelkonna Lasteaed-Põhikoolis, Mustjala Lasteaed-Põhikoolis, Pihtla Koolis, Tornimäe Lasteaias, Pärsama Lasteaias ja Valjala Lasteaias.

Lisaks tuleb tasuda lapse toiduraha, mille päevamaksumus on vahemikus 1,20–1,80 eurot. Lasteaia toiduraha päevamaksumuse kinnitab iga lasteaed hoolekogu ettepaneku alusel.

Osalustasust on võimalik saada vabastus suvekuude (juuni, juuli, august) eest juhul, kui laps ei kasuta lasteaiakohta terve kuu ulatuses. Osalustasust vabastuse saamiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile kirjaliku taotluse (docx), mille alusel direktor vormistab vabastuse ja edastab selle raamatupidamisele täitmiseks.

Osalustasu soodustust aga saab lapsevanem, kelle perest käib lasteaias kaks või enam last. Pere teise lapse eest saab vanem 50% soodustust, kolmanda ja järgneva lapse eest 100% soodustust. Osalustasu soodustuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas ühel aadressil. Osalustasu soodustuse taotlemiseks tuleb lapsevanemal esitada iga õppeaasta algul lasteaia direktorile taotlus (docx) hiljemalt jooksva kuu 5. kuupäevaks.

Suverühm

Suverühm on juulis töötav lasteaiarühm, kuhu võetakse lapsi, kes juba kasutavad lasteaiakohta. Suverühmad tegutsevad Kuressaare Ristiku Lasteaias ja Pärsama Lasteaias. Teised lasteaiad on hoolekogude otsuste alusel kollektiivpuhkustel. Lapsevanemale, kes on taotlenud lasteaiakohta suverühmas, säilib osalustasu kohustus ka juhul, kui laps lasteaias ei viibi. Avaldusi Kuressaare Ristiku Lasteaia suverühma saab esitada hariduse registri kaudu ja Pärsama Lasteaeda edastades asjakohase taotluse (docx) e-posti aadressile parsama.lasteaed@saare.ee.