Keskkonnaload

Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

Keskkonnalubasid saab taotleda ja jälgida keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis. Keskkonnaload ja nende menetlemine on üldjuhul avalik. Üldsust teavitatakse keskkonnalubade menetlemise käigust elektrooniliselt portaalis Ametlikud Teadaanded.

Menetluses taotlused

Vallavalitsus teavitab avalikkust vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest.

 • Saaremaa Vallavalitsuse (registrikood 77000306, aadress Tallinna tn 10, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond)  vee erikasutusloa KL-507828 eelnõu on Keskkonnaameti poolt esitatud 09.03.2020 tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks. Saaremaa Vallavalitsus taotleb tähtajatut veeluba Kuressaare sadama faarvaatri süvendamiseks mahus 6000m3. Dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnalubade infosüsteemis (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-108491 all.
 • Keskkonnaamet on esitanud tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks OÜ Politeia (registrikood 11364805, aadress Kivi tn 3, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond) keskkonnaloa taotluse. Ettevõte taotleb tähtajatut luba vee erikasutuseks Saare maakonnas Saaremaa vallas Veeremäe külas Kala kinnistuga (katastritunnus 30101:002:0106; registriosa nr 2005934) piirneval merealal Tagalahes. Taotluse kohaselt soovitakse lõpetada Veere vanasadama rekonstrueerimine - teostada süvendustöid Veere vanasadama akvatooriumis 9000 m³ ulatuses ja tahkete ainete paigutamist olemasoleva kai rekonstrueerimisel 1000 m³ ulatuses. Dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnalubade infosüsteemis (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-107522 all.
 • Keskkonnaamet on esitanud arvamuse saamiseks AS Saarte Liinid (registrikood 10216057, aadress Rohu tn 5, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond, edaspidi taotleja) taotluse tähtajatuks vee erikasutuseks Kuivastu sadama väikelaeva sadamas. Taotluse kohaselt soovitakse teostada Kuivastu sadama väikelaeva sadama (Saare maakond, Muhu vald, Kuivastu küla, katastritunnus 47801:008:0753) veeala hooldussüvendamist mahus kuni 2500 m³. Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnalubade infosüsteemis (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr. M-108845 all.
 • KPT-Projekt OÜ maavara kaevandamise loa muutmise taotlus on 15.01.2020 esitatud Saaremaa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks. Tehu kruusakarjäär asub Saare maakonnas Saaremaa vallas Sõmera külas. Mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 13,16 ha. Seoses varude ümberhindamisega Tehu kruusakarjääri mäeeraldisel taotletakse loa muutmist.  Tehu kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotluse alusel soovitakse nimetada mäeeraldis Tehu liivakarjääriks, muuta maavara kasutusala ja aktiivset tarbevaru, lisada loale katendi ja mulla kogus, lisada lisaks olemasolevale kasutusvaldkonnale teede ehitus ja ehitus, muuta kaevandamise keskmist aastamäära ning loa ümberregistreerimist Valicecar OÜ nimele. 
 • Tepcomp OÜ keskkonnaloa taotlus esitati Saaremaa Vallavalitsusele arvamuse andmiseks 21.01.2020. Käitaja põhitegevusalaks on elektronkomponentide tootmine (EMTAK kood 2611). Trükkplaatide tootmisel kasutatakse erinevaid räbusteid ja lakki, millest eraldub aastas välisõhku kuni 0,48 tonni erinevaid lenduvaid orgaanilisi ühendeid, sh propanooli 0,404 tonni, ksüleeni 0,026 tonni ja etüülatsetaati 0,035 tonni. Tootmisel eraldub ka vähesel määral peenosakesi (22 kilogrammi aastas) ja tina (alla kilogrammi aastas). Dokumendtidega on võimalik tutvuda Keskkonnalubade registris. 
 • OÜ Oss õhusaasteloa L.ÕV/326395 muutmise taotlus on esitatud arvamuse avaldamiseks Saaremaa Vallavalitusele 20.11.2019. Ettevõte taotleb õhusaasteloa muutmist seoses muudatustega sõnnikukäitluses (vedelsõnniku kääritusjäägi asemel ladustatakse vedelsõnnikuhoidlates vedelsõnnikut). Taotluse ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris või Keskkonnaameti Lääne regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, 93819 Kuressaare).

 • OÜ Ääre Seakasvatus õhusaasteloa L.ÕV/326390 muutmise taotlus on esitatud arvamuse avaldamiseks Saaremaa Vallavalitusele 20.11.2019. Ettevõte taotleb õhusaasteloa muutmist seoses muudatustega sõnnikukäitluses (vedelsõnniku kääritusjäägi asemel ladustatakse vedelsõnnikuhoidlates vedelsõnnikut). Taotluse ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris või Keskkonnaameti Lääne regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, 93819 Kuressaare).

 • Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ õhusaasteloa taotlus esitati arvamuse andmiseks 19.09.2019. Ettevõte taotles luba kuni 14,769 tonni lenduvate orgaaniliste ühendite ning vähesel määral osakeste õhku paiskamiseks oma tegevuskohas Pikk 62e. Taotlus ja selle lisamterjalid on kättesaadav veebilehel Ametlikud Teadaanded või Keskkonnaameti Lääne regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, 93819 Kuressaare).

 • OÜ Merinvest õhusaasteloa L.ÕV/322907 muutmise taotlus on esitatud arvamuse avaldamiseks Saaremaa Vallavalitusele 25.10.2018. Ettevõte taotles luba kasutada aastas summaarselt kuni 3,714 tonni erinevaid kemikaale, mille käigus eraldub summaarselt kuni 1,480 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid. Taotluse ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda veebilehel Ametlikud Teadaanded või Keskkonnaameti Lääne regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, 93819 Kuressaare).
 • Ouman Estonia OÜ õhusaasteloa nr L.ÕV/322907 muutmise taotlus  on esitatud arvamuse avaldamiseks Saaremaa Vallavalitsusele 09.10.2018. Käitaja taotleb õhusaasteloa muutmist seoses ventilatsioonisüsteemi ümber ehitamisega. Taotluse ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda veebilehel Ametlikud Teadaanded või Keskkonnaameti Lääne regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, 93819 Kuressaare).
 • Kapra Vanametall OÜ jäätmeloa muutmise taotlus on esitatud Saaremaa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks. Ettevõte kogub ja käitleb Kapra külas Tehnopargi maaüksusel tavajäätmeid, sh metallijäätmeid. Ettevõte soovib jäätmeluba muuta, et lisada sellesse ka ohtlike jäätmete käitlemine. Taotluse materjalid on kättesaadavad valla dokumendiregistris.
 • Epler & Lorenz AS jäätmeloa taotlus on esitatud Saaremaa Vallavalitsusele arvamuse andmiseks 05.05.2018. Ettevõte taotleb luba ohtlike jäätmete, olmejäätmete ja muude tavajäätmete veoks Saare maakonnas. Taotlus on kättesaadav valla dokumendiregistris.
 • Sikassaare Vanametall OÜ on pöördunud 12.03.2018 vallavalitsuse poole arvamuse saamiseks. Ettevõte  soovib taotleda uut ohtlike jäätmete käitluslitsentsi olemasoleva litsentsi nr 0332 aegumise tõttu.  Ettevõtete tegeleb ohtlike jäätmete veo, vaheladustamise, demonteerimise ja sorteerimisega Sikassaare külas Metalli kinnistul. Materjalid on kättesaadavad Saaremaa Vallavalitsuse dokumendiregistris.
 • Kingli kruusakarjääri mäeeraldise laiendamise taotluse alusel on valminud Kingli kruusakarjääri maavara kaevandamise loa otsuse ja loa eelnõu ning taotletava tegevuse keskkonnamõju hindamise eelhinnang koos keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõuga. Taotluse kohaselt soovitakse lisaks mäeeraldise laiendamisele maavara kaevandamise loa kehtivusajaks 15 aastat ehk kuni aastani 2033.
  Kingli kruusakarjääri mäeeraldis pindalaga 6,25 ha ja teenindusmaa pindalaga 9,10 ha, asub Saare maakonnas Saaremaa vallas Kingli külas Kingli karjääri (katastritunnus 38601:001:0020, maa sihtotstarve 100% mäetööstusmaa) ja Kuke (katastritunnus 38601:001:0302, maa sihtotstarve 100% mäetööstusmaa) katastriüksustel. Kaevandajaks on MARAVO aktsiaselts. Seisuga 01.01.2018 on muudetava Kingli kruusakarjääri piires täitekruusa aktiivne tarbevaru 82,4 tuh m3 ja kaevandatav varu 82,4 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 6 tuh m3.
  Eelnõude, loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (Tallinna 22, 93819 Kuressaare, e-posti aadress info@keskkonnaamet.ee, telefon 680 7438). Eelnõud on ka digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis. Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõudele saab esitada Keskkonnaametile suuliselt tel 680 7438, kirjalikult (Tallinna 22, 93819 Kuressaare) või info@keskkonnaamet.ee kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest veebilehel Ametlikud Teadaanded (kuni 20.03.2018).

 • AS Green Marine jäätmeloa L.JÄ/32593 muutmise taotlus on esitatud Saaremaa Vallavalitsusele arvamuse andmiseks 09.01.2018. Ettevõte omab jäätmeluba ohtlike jäätmete veoks, olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegvusena ning tavajäätmete veoks Saare maakonnas. Ettevõte soovib jäätmeloale lisada käideldavaid jäätmeliike. Taotlus on kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris: Otselink.

 • OÜ Prügimees jäätmeloa taotlus ohtlike jäätmete veoks Saare maakonnas esitati Kuressaare Linnavalitsusele arvamuse andmiseks 26. oktoobril 2017. Ettevõte taotles viieks aastaks luba erinevate ohtlike jäätmete veoks jäätmevaldaja juurest jäätmekäitlejate juurde. Loa taotlusega on võimalik tutuda Keskkonnaameti dokumendiregistris.

 • Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ õhusaasteloa taotlus esitati arvamuse andmiseks 18.10.2017. Ettevõte taotles luba kuni 14,753 tonni lenduvate orgaaniliste ühendite ning vähesel määral osakeste õhku paiskamiseks oma tegevuskohas Pikk 62e. Taotlus ja selle lisamterjalid on kättesaadav veebilehel Ametlikud Teadaanded.

 • AS Saarte Liinid jäätmeloa taotlus esitati 15.09.2017. Ettevõte taotles luba tava- ja ohtlike jäätmete kogumiseks Roomassaare sadamas aadressil Roomassaare tee 12 ning pilsivee veoks. Taotlus on digitaalselt leitav siit.

 • Saaremaa Vanametalli Kokkuost OÜ jäätmeloa taotlus esitati arvamuse esitamiseks 26.07.2017. Ettevõte taotles jäätmeluba Kuressaares aadressil Kaare 4 metallijäätmete, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete, paberi- ja kartongijäätmete ning pliiakude kogumiseks, ladustamiseks, sortimiseks, ümberpakkimiseks ning jäätmete veoks Saare maakonnas. Taotlus on digitaalselt leitav siit.

 • Incap Electronics Estonia OÜ õhusaasteloa eelnõu esitati 08.06.2017. Ettevõttes kasutatakse pindade puhastamiseks aastas kokku kuni 2,183 tonni erinevaid kemikaale, millest välisõhku eraldub kuni 1,58 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid aastas. Keskkonnaamet väljastas ettevõttele õhusaasteloa nr L.ÕV/328808 22.06.2017. Õhusaasteloa materjalid on kättesaadavad veebilehel Ametlikud Teadaanded.

 • AS Saarte Liinid õhusaasteloa eelnõu esitati arvamuse avaldamiseks 19.05.2017. AS Saarte Liinid taotles luba Roomassaare sadamas Roomassaare tee 12 freesturba (130 000 m3) ja hakkpuidu (130 000 m3) lastimiseks laevadele ja killustiku (30 000 m3) lossimiseks. Õhusaasteloa eelnõu materjalid on kättesaadavad veebilehel Ametlikud Teadaanded. Keskkonnaamet väljastas ettevõttele õhusaasteloa nr L.ÕV/329220 22.06.2017.

Kehtivate keskonnalubadega on võimalik tuvuda keskkonnalubade infosüsteemi kaudu.