Detailplaneeringud

Algatatud ja algatamata jäetud detailplaneeringud
Algatatud detailplaneeringute eskiiside avalikud väljapanekud
Vastuvõetud detailplaneeringute avalikud väljapanekud
Kehtestatud detailplaneeringud
Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud
Lõpetatud detailplaneeringud

Algatamine

Detailplaneeringu algatamiseks esitatakse vallavalitsusele vastav taotlus koos eskiisiga. Taotluse saab esitada kas iseteeninduskeskkonnas või laadides alla ja täites ära taotluse (docx) ning edastades selle e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee. Eskiislahenduse seletuskiri peab sisaldama järgmist informatsiooni:

 1. planeeritava tegevuse vastavus liigilt üldisemale planeeringule;
 2. krundi kasutamise olemasolev ja/või planeeritav sihtotstarve või sihtotstarbed;
 3. planeeritava ehitise kasutamise otstarve;
 4. olemasolev ja/või planeeritav krundijaotus;
 5. olemasolevate ja/või planeeritavate hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud arv või nende puudumine maa-alal;
 6. olemasolevate ja/või planeeritavate hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud ehitisealune pind;
 7. olemasolevate ja/või planeeritavate hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste lubatud maksimaalne kõrgus;
 8. asjakohasel juhul planeeritavate hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud sügavus;
 9. planeeritavalt alalt juurdepääsulahendus avalikule teele.

Eskiislahenduse lisaks esitatud joonis peab olema tekstilise kirjeldusega kooskõlas ning sisaldama asjakohast infot.

Esitatud taotluse ja koostatud eskiisahenduse põhjal otsustab omavalitsus, kas algatada planeering või mitte. Enne detailplaneeringu algatamist sõlmitakse vastav haldusleping detailplaneeringu koostamise või koostamise tellimise üleandmiseks. Detailplaneeringu algatamise etapis otsustab omavalitsus, kas on tarvis läbi viia ka keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).

Vastavalt planeerimisseaduse § 130 lõikele 1 võib planeerimisalase tegevuse korraldaja detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga sõlmida halduslepingu planeeringu koostamise või planeeringu koostamise tellimise üleandmiseks. Planeerimisalase tegevuse korraldaja ei või halduslepinguga üle anda planeeringu koostamise korraldamist ja planeeringu koostamisel vajalike menetlustoimingute tegemist (näiteks kooskõlastamist ametiasutustega ja menetlusosaliste kaasamist). Eelnimetatud lõiget ei kohaldata, kui detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtestatud üldplaneeringut (näiteks juhtotstarbe ulatuslik muutmine, ranna/kalda ehituskeeluvööndi vähendamine, krundi miinimumsuuruse muutmine). Sellisel juhul sõlmitakse valla, huvitatud isiku ja detailplaneeringu koostaja vahel kolmepoolne leping detailplaneeringu tellimiseks ja rahastamise kokkuleppimiseks. 

Kehtetuks tunnistamine

Detailplaneeringu või selle osa võib tunnistada kehtetuks, kui:

 1. detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima;
 2. planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Detailplaneeringu osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamiseks tuleb vallavalitsusele esitada vabas vormis taotlus. Taotlus peab sisaldama detailplaneeringu nime, detailplaneeringu kehtestamise kuupäeva ja haldusakti numbrit ning detailplaneeringu (osaliselt) kehtetuks tunnistamise põhjendusi.

Koostamise lõpetamine

Detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui:

 1. koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest;
 2. kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks;
 3. planeeringu koostamise eesmärk muutub oluliselt koostamise käigus või
 4. planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamise tellimise ja mõjude hindamisega kaasnevate kulude kandmiseks ja planeeringu koostamisest huvitatud isik selliseid kulusid ei kanna.

Detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks tuleb vallavalitsusele esitada vabas vormis taotlus. Taotlus peab sisaldama detailplaneeringu nime, detailplaneeringu algatamise kuupäeva ja haldusakti numbrit ning detailplaneeringu koostamise lõpetamise põhjendusi.

Planeeringud