Maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamine

 2023. aasta taotlusvoorus rahuldatud taotlused.

Taotlusvooru raames toetatakse veevarustussüsteemide ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks ja parandamiseks läbiviidavaid tegevusi. 2023. aasta taotlusvoorus on eelistatud sihtrühmaks lastega pered, vanaduspensionärid ja majapidamised, mille leibkonda kuulub puudega isik(ud). Toetuse andmise eesmärgiks on aidata neil maapiirkondades alaliselt elavatel peredel parandada elutingimusi, kes ei kvalifitseeru hajaasustuse programmi toetuse saajaks. Maksimaalne toetuse suurus ühele majapidamisele 2023.  aastal on 3500 eurot, vooru toetussumma kokku on 20 000  eurot.

Toetuse taotleja alaline elukoht peab rahvastikuregistri järgi katkematult olema taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni lepingu lõpptähtajani majapidamine:

 • mis asub tiheasustusalal (elanikke üle 50);

 • kus on toimiv ühisveevärk või kanalisatsioonisüsteem või asub ÜVK-alal;

 • asub reoveekogumisalal.

Veevarustussüsteemide valdkonnas toetatakse hooneväliseid kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavuse tagamiseks vajalikke tegevusi:

 • puur- ja salvkaevude rajamine ja puhastamine, kaevumajade püstitamine ja rekonstrueerimine;

 • olemasolevatest või uutest kaevudest veetorustiku rajamine ja selle ühendamine hoonesisese;

 • veevarustussüsteemiga;

 • vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikute soetamine ning paigaldamine, sh selleks vajalike elektritööde tegemine;

 • liitumine ühisveevärgiga;

 • vanade kaevude lammutamine;

 • rajatud hooneväliste veevarustussüsteemide teostusmõõdistamine;

 • joogivee kvaliteedi analüüs.

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonnas toetatakse hooneväliseid elamu ja pesuruumiga abihoone reovee nõuetekohase kokkukogumise ja puhastamise tagamiseks vajalikke tegevusi:

 • reovee kogumismahuti paigaldamine; 

 • omapuhastite rajamine;

 • liitumine ühiskanalisatsiooniga;

 • kanalisatsioonitorustiku rajamine ja selle ühendamine elamusisese kanalisatsioonisüsteemiga;

 • vanade nõuetele mittevastavate hooneväliste kanalisatsioonisüsteemide ja -seadmete likvideerimine;

 • rajatud hooneväliste kanalisatsioonisüsteemide teostusmõõdistamine.

Toetust ei anta:

 • tegevusteks majapidamistes, mida taotleja ei kasuta alalise elukohana aastaringselt;

 • tegevusteks, mis on seotud ebaseaduslikult ehitatud elamu teenindamiseks;

 • hoonesiseste töödega seotud kuludeks, välja arvatud seadmete paigaldamisega elektritööde tegemise kulud;

 • maa ostu ja kasutamisega seotud kuludeks.

Taotlus koosneb digitaalselt või paberil allkirjastatud taotlusvormist (docx) ja järgmistest kohustuslikest dokumentidest:

 1. projekti eelarve;

 2. projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt valdkonnast (veesüsteemide projekti kirjeldus (docx)kanalisatsioonisüsteemide projekti kirjeldus (docx));

 3. oma- ja kaasfinatseeringut tõendav garantiikiri (näidis) (docx);

 4. kaks võrreldavat hinnapakkumist;

 5. vastavalt projekti tegevustele ehitusluba või -teatis;

 6. veevarustussüsteemide projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;

 7. veevarustussüsteemide projekti korral, kui projekti elluviimist rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, kaastaotlejatega sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord;

 8. notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veevarustus- või kanalisatsioonisüsteemi, kui rajatav või parendatav veevarustus- või kanalisatsioonisüsteem läbib mitut kinnistut;

 9. korterelamute puhul määruse § 8 lõikes 6 nimetatud teiste korteriomanike kirjalik nõusolek.

Taotlused vee- ja kanalisatsioonisüsteemide kohta esitatakse eraldi.

Taotlusi koos lisadega saab esitada digitaalselt (anu.teppan@saaremaavald.ee) või paberkandjal (Tallinna tn 10, Kuressaare). Töödega saab alustada, kui toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, veeanalüüsid on abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Taotlusvoorus laekunud taotluste menetlemiseks on moodustatud hindamiskomisjon ning kinnitatud on vastavad lisad: