Elukoht

Elukoha registreerimine

Registreeritud elukoht rahvastikuregistris on aluseks mitmesuguste riigi ja elukohajärgse omavalitsuse teenuste, toetuste ja soodustuste saamisel ja määramisel või õiguste realiseerimisel (näiteks lasteaiakoht, tasuta ühistransport, sotsiaalabi, valimistel osalemine, maamaksu soodustus, jms) ning tulumaksu laekumisel. Elukohateate saab esitada e-rahvastikuregistri kaudu või vajadusel esitades selle paberkandjal vallavalitsusele.

Vahetades elukohta või asudes elama Eestis, on kohustus registreerida uus elukoht 14 päeva jooksul alates uude elukohta elama asumisest. Asudes elama välisriiki, on kohustus registreerida elukoht 30 päeva jooksul alates välisriik elama asumisest.

Elukohateate saab esitada iseenda, oma alaealiste laste või eestkostetavate ning teiste samal aadressil elavate täisealiste isikute kohta (ühine elukohateade). Kui teate esitaja ei ole ruumi omanik, tuleb elukohateatele lisada omaniku (või omanike) nõusolek või ruumi kasutamise õigust tõendav dokument. Omaniku nõusolekut või ruumi kasutamise õigust tõendavat dokumenti ei pea lisama isiku kohta, kes on omaniku perekonnaliige (abikaasa, alaealine laps või töövõimetu vanem) või kelle kasuks on kinnistusraamatusse kantud isiklik kasutusõigus.

Elukohatõendi väljastamine

Igal täisealisel isikul on õigus saada teavet enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa rahvastikuregistrisse kantud andmete (sh elukoha andmete) kohta. Võimalik on taotleda elukohatõendit ning rahvastikuregistri väljavõtet. Tõendi ja väljavõtte saab tellida esitades avalduse paberkandjal vallavalitsusele.

Ruumi registreeritute nimekiri omanikule

Kinnistute omanikud saavad e-rahvastikuregistris esitada päringu neile kuuluvatesse ruumidesse registreeritud inimeste loetuelu nägemiseks. Soovi korral saab omanik rahvastikuregistrisse esitada avalduse, et lõpetataks nende isikute elukohaandmed, kes selles ruumis tegelikult ei ela ja kellel puudub ruumi kasutusõigus. Elukoha aadressi ei saa lõpetada ruumi omanikel ja nende alaealistel lastel, abikaasadel või eestkostetavatel. Eespool nimetatud isikute aadresse saab muuta, kui nende kohta esitatakse uus elukohateade.

Kontakt ja lisainfo

Tugiteenuste osakond
Lossi 1, Kuressaare

Rahvastikutoimingute peaspetsialist
Avo Levisto
tel 452 5017
avo.levisto@saaremaavald.ee

Rahvastikutoimingute spetsialist
Pille Maripuu
tel 452 5018
pille.maripuu@saaremaavald.ee

Rahvastikuregistri seadus