Huviharidus

Teavet Saaremaa vallas pakutava huvihariduse ja -tegevuse kohta leiab mugavalt ühest kohast – Saaremaa valla huvihariduse registrist. Registrisse on muu hulgas koondatud teave üldhariduskoolide huviringide, munitsipaalhuvikoolide ja valla eelarvest toetust saavate erahuvikoolide ja spordiklubide osas; sellega võivad vabatahtlikult liituda ka teised huvihariduse korraldamisega tegelevad organisatsioonid, mis ei saa oma tegevuse läbiviimiseks toetust valla eelarvest. Valla hallatavate asutuste üldkontaktid leiab siit.

Õpilase lisamiseks õpperühma esitab lapsevanem huvihariduse registri kaudu või paberkandjal (docx) taotluse, mille kinnitab õpperühma juhendaja; täisealine õpilane saab esitada oma andmed ise. Osalemist huvihariduses või -tegevuses tuleb kinnitada hiljemalt kahe nädala jooksul vastava teavituse saamisest.

Vastavalt noorsootöö seadusele eraldab riik omavalitsustele täiendavalt rahalisi vahendeid, mille eesmärk on parandada noorte huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Seadus näeb ette, et vallad ja linnad koostavad täiendava toetuse kasutamise kava, milles tuuakse välja huvihariduse ja huvitegevuses osalevate 719-aastaste noorte ja võimaluste arv, kirjeldatakse kitsaskohad ja tegevused nende lahendamiseks ning kinnitatakse rahalised vahendid kava elluviimiseks.

Huvihariduses osalemise toetamine

Tagamaks Saaremaa vallas elavate 7–19-aastaste laste ja noorte ligipääsu huviharidusele ja -tegevusele, toetab vald riiklike vahendite olemasolul toimetulekuraskustes peredele huvitegevusega kaasnevate osalustasude katmist. Toimetulekuraskustes perena käsitletakse leibkonda, kelle eelmise kolme kuu keskmine netosissetulek peale eluasemekulude, ülalpidamiskohustuste täitmiseks makstud elatise ja eluasemelaenu kulude mahaarvamist on väiksem kui riiklikult kehtestatud kahekordne toimetulekupiir pereliikme kohta.

Huvihariduse ja -tegevuse toetusena arvestatakse ühe huviringi osavõtutasu ühe lapse või noore kohta kuni 50 eurot kuus. Toetust makstakse huvitegevuse või huviringi teenusepakkujale arve alusel ning kontrolli teostatakse huvihariduse registri kaudu. Toetust makstakse iseteeninduses esitatava taotluse alusel õppeaasta jooksul või kuni noore huvihariduses ja -tegevuses osalemiseni.

Samuti toetab vald huvihariduses või -tegevuses osalemist läbi transpordikulude hüvitamise. Toetuse alusel kuuluvad hüvitamisele isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud. Iseteeninduses esitatava taotluse juures ei ole vajalik esitada kuludokumente, märkida tuleb kütusekulu või ühistranspordikulu arvete numbrid ja summad. Kütusekulu korral makstakse toetust arvestuslikult 0,1 eurot / kilomeeter, kuni 40 eurot kuus õpilase kohta. Taotlejal on võimalik esitada ühistaotlus ka mitme õpilase transpordikulude hüvitamiseks – kui isikliku sõiduvahendiga transporditakse mitut noort, makstakse kütusekompensatsiooni täiendavalt 10 eurot õpilase kohta. Toetust saab taotleda õpilase seaduslik esindaja ning taotlusperiood on avatud vähemalt kümme päeva enne taotlustähtaega:

  • 5. märts (detsembrist veebruarini tehtud kulude eest),
  • 5. juuni (märtsist maini tehtud kulude eest),
  • 5. september (juunist augustini tehtud kulude eest),
  • 5. detsember (septembrist novembrini tehtud kulude eest).

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus korraldajatele, erahuvikoolidele ja spordiklubidele

 Laste ja noorte huvitegevuse taotlusvoor erahuvikoolidele ja spordiklubidele 2022. aastaks avatakse 18.10.2021 ja taotlusi saab esitada kuni 10.11.2021

Saaremaa vald toetab samuti laste ja noorte huvitegevuse korraldamist Saaremaa valla territooriumil tegutsevates erahuvikoolides ja spordiklubides. Toetust saavad erahuvikoolid ja spordiklubid iseteeninduses taotleda huvitegevuseks, mis on suunatud Saaremaa vallas elavatele 6–19-aastastele lastele ja noortele. Toetust antakse taotlejale sihtotstarbeliselt esmajärjekorras treenerite ja juhendajate töötasudeks, treeningpaikade või õpperuumide majandamiskulude katteks, õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks ning muude õppetegevusega seotud kulude katteks. Kui eelnevad tingimused on täidetud, võib toetust kasutada ka muuks tegevuse arendamisega seonduvaks: näiteks võistlussõidud, treening- ja õppekogunemised ning inventar. Täiendavaks tingimuseks on, et laste ja noortega tegelevatel treeneritel või juhendajatel peab olema kas kehakultuurialane või pedagoogiline kõrgharidus, vastav erialane haridus või vastaval spordialal vähemalt treeneri kutse 4. tase (Eesti kutsekvalifikatsiooniraamistiku mõistes).