Huviharidus

Teavet Saaremaa vallas pakutava huvihariduse ja -tegevuse kohta leiab mugavalt ühest kohast – Saaremaa valla huvihariduse registrist. Registrisse on muu hulgas koondatud teave üldhariduskoolide huviringide, munitsipaalhuvikoolide ja valla eelarvest toetust saavate erahuvikoolide ja spordiklubide osas; sellega võivad vabatahtlikult liituda ka teised huvihariduse korraldamisega tegelevad organisatsioonid, mis ei saa oma tegevuse läbiviimiseks toetust valla eelarvest.

Asutus Telefon E-post Aadress
Kuressaare Kunstikool 453 3573 kuressaare.kunstikool@gmail.com Garnisoni 16, Kuressaare 93812
Joosep Aaviku nimeline
Kuressaare Muusikakool
455 4049 kuressaaremk@gmail.com Komandandi 9, Kuressaare 93812
Kärla Muusikakool 511 4757 karla.muusikakool@saare.edu.ee Pargi 1, Kärla alevik 93501
Orissaare Muusikakool 5814 3757 orissaare.muusikakool@saare.edu.ee Kuivastu mnt 29, Orissaare alevik 94601
Saaremaa Spordikool 452 0373 spordikool@kuressaare.ee Vallimaa 16a, Kuressaare 93819

 

Õpilase lisamiseks õpperühma esitab lapsevanem huvihariduse registri kaudu või paberkandjal (docx) taotluse, mille kinnitab õpperühma juhendaja; täisealine õpilane saab esitada oma andmed ise. Osalemist huvihariduses või -tegevuses tuleb kinnitada hiljemalt kahe nädala jooksul vastava teavituse saamisest.

Vastavalt noorsootöö seadusele eraldab riik omavalitsustele täiendavalt rahalisi vahendeid, mille eesmärk on parandada noorte huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Seadus näeb ette, et vallad ja linnad koostavad täiendava toetuse kasutamise kava, milles tuuakse välja huvihariduse ja huvitegevuses osalevate 719-aastaste noorte ja võimaluste arv, kirjeldatakse kitsaskohad ja tegevused nende lahendamiseks ning kinnitatakse rahalised vahendid kava elluviimiseks.

Huvihariduses osalemise toetamine peredele

Tagamaks Saaremaa vallas elavate 7–19-aastaste laste ja noorte ligipääsu huviharidusele ja tegevusele, toetab vald riiklike vahendite olemasolul toimetulekuraskustes peredele huvitegevusega kaasnevate osalustasude katmist. Toimetulekuraskustes perena käsitletakse leibkonda, kelle eelmise kolme kuu keskmine netosissetulek peale eluasemekulude, ülalpidamiskohustuste täitmiseks makstud elatise ja eluasemelaenu kulude mahaarvamist on väiksem kui riiklikult kehtestatud kahekordne toimetulekupiir pereliikme kohta.

Huvihariduse ja -tegevuse toetusena arvestatakse ühe huviringi osavõtutasu ühe lapse või noore kohta kuni 50 eurot kuus. Toetust makstakse huvitegevuse või huviringi teenusepakkujale arve alusel ning kontrolli teostatakse huvihariduse registri kaudu. Toetust makstakse iseteeninduses esitatava taotluse alusel õppeaasta jooksul või kuni noore huvihariduses ja -tegevuses osalemiseni.

Samuti toetab vald huvihariduses või -tegevuses osalemist läbi transpordikulude hüvitamise. Toetuse alusel kuuluvad hüvitamisele isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud. Iseteeninduses esitatava taotluse juures ei ole vajalik esitada kuludokumente, märkida tuleb kütusekulu või ühistranspordikulu arvete numbrid ja summad. Kütusekulu korral makstakse toetust arvestuslikult 0,1 eurot / kilomeeter, kuni 40 eurot kuus õpilase kohta. Taotlejal on võimalik esitada ühistaotlus ka mitme õpilase transpordikulude hüvitamiseks – kui isikliku sõiduvahendiga transporditakse mitut noort, makstakse kütusekompensatsiooni täiendavalt 10 eurot õpilase kohta. Toetust saab taotleda õpilase seaduslik esindaja ning taotlusperiood on avatud vähemalt kümme päeva enne taotlustähtaega:

 • 5. märts (detsembrist veebruarini tehtud kulude eest),
 • 5. juuni (märtsist maini tehtud kulude eest),
 • 5. september (juunist augustini tehtud kulude eest),
 • 5. detsember (septembrist novembrini tehtud kulude eest).

Toetuse määramisel peab laps olema kinnitatud Saaremaa valla huvihariduse registris huviringi nii lapsevanema kui ka ringijuhendaja poolt ning osalemine kontrollitav ringipäevikute alusel.

Huvihariduse ja huvitegevuse projektikonkurss

Toetuse eraldamise eesmärk on huvitegevusvõimaluste mitmekesistamine, et muuta huviharidus ja huvitegevus võimalikult paljudele noortele kättesaadavaks. Projektikonkursile on oodatud 719-aastastele lastele ja noortele suunatud projektid, mis on innovaatilised, tagavad jätkusuutlikkuse või on suunatud erinevate asutuste koostöötegevusteks.

Prioriteedid on:

 • osalemise võimaluste loomine maapiirkondades;
 • hariduslike erivajadustega laste ja noorte osalemise toetamine;
 • formaalõppe ja mitteformaalõppe sidumine;
 • vahendite soetamine, mis on seotud sisulise tegevus(t)ega.

Toetust saavad taotleda haridus- ja noorsootöö valdkonna tegevusi pakkuvad juriidilised isikud, mittetulunduslikud ühendused, füüsilisest isikust ettevõtjad ja Saaremaa vallavalitsuse hallatavad asutused tingimusel, et tegevus on suunatud Saaremaa valla lastele ja noortele.

Ühe taotluse minimaalne taotletav toetussumma on 500 eurot ja maksimaalne toetusmäär on 1500 eurot. Ühest asustusest rahastatakse kokku maksimaalselt kolme projekti.

Toetuse kasutamise aeg on kuni 30. novembrini 2023.

Toetust ei saa kasutada:

 • vallavalitsuse hallatavate asutuste puhul oma eelarvest kaetavate kulude asendamiseks;
 • kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks;
 • hoonete ja rajatiste ehitamiseks;
 • kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.

Huvitegevuse toetus erahuvikoolidele ja spordiklubidele

Vald toetab laste ja noorte huvitegevuse korraldamist Saaremaa valla territooriumil tegutsevates erahuvikoolides ja spordiklubides. Toetust saavad erahuvikoolid ja spordiklubid iseteeninduses taotleda huvitegevuseks, mis on suunatud Saaremaa vallas elavatele 6–19-aastastele lastele ja noortele. Toetust antakse taotlejale sihtotstarbeliselt esmajärjekorras treenerite ja juhendajate töötasudeks, treeningpaikade või õpperuumide majandamiskulude katteks, õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks ning muude õppetegevusega seotud kulude katteks. Kui eelnevad tingimused on täidetud, võib toetust kasutada ka muuks tegevuse arendamisega seonduvaks: näiteks võistlussõidud, treening- ja õppekogunemised ning inventar. Täiendavaks tingimuseks on, et laste ja noortega tegelevatel treeneritel või juhendajatel peab olema kas kehakultuurialane või pedagoogiline kõrgharidus, vastav erialane haridus või vastaval spordialal vähemalt treeneri kutse 4. tase (Eesti kutsekvalifikatsiooniraamistiku mõistes).