Vaimset tervist toetavad teenused

Koostöös Sotsiaalministeeriumiga pakub Saaremaa vald kohalikul tasandil vaimse tervise teenuseid, et seeläbi toetada Saaremaa elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist. Selleks on vald sõlminud lepingud teenuseosutajatega. Tasuta teenuse saamiseks tuleb kliendil ühendust võtta vastava teenuseosutajaga otse. Teenuse osutamise periood on 1.08 – 31.12.2022.

Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimiv teadmiste- ja kogemuste vahetus ning nõustamine, mille käigus pakutakse emotsionaalset, sotsiaalset ja praktilist tuge. Kogemusnõustaja kuulab, on olemas ja toetab klienti läbi oma kogemuste, tunnetusliku tasandi.

Eneseteadvus OÜ
Kairit Lindmäe
tel 5451 2202
eneseteadvus@gmail.com

Kogemusnõustamine, kriisinõustamine ja leinanõustamine

Emotsionaalse, sotsiaalse ja praktilise toe pakkumine. Vaimse esmaabi andmine ja esmavajaduste tagamine, kriisist väljaaitamine ja kriisiga toimetulemine. Leinaprotsessi hindamine ja läbimise toetamine, mille eesmärgiks on parem leinaga toimetulek.

MTÜ Saaremaa Kogemusnõustajate Koda
Pille Hein
tel 523 7069
saare.kogemusnoustajad@gmail.com

Nõustamine, kriisisekkumine, kriisi- ja leinanõustamine

Nõustaja poole saab pöörduda igasuguste erinevate elus ettetulevate murede ja probleemidega. Nõustamise eesmärk on parandada inimeste heaolu, leevendada pingeid, aidata kohaneda elus toimuvate muutustega, lahendada kriise ja konflikte inimeste ja gruppide vahel ning toetada inimest endale püstitatud eesmärkide saavutamisel.

Psühhosotsiaalne kriisisekkumine tähendab ajakriitilist psühhosotsiaalset tuge kas ühele inimesele või juhtunuga seotud inimeste rühmale pärast traumeerivat olukorda, milles osalejad või pealtnägijad kogesid sündmuse ajal intensiivseid emotsionaalseid reaktsioone nagu äärmuslik hirm, õudus ja abitus.

Kriisinõustamine on suunatud inimeste abistamiseks, kes on hiljuti läbi elanud traumeeriva sündmuse, mille tulemusel on inimene tundnud ennast ohustatuna ja tundnud, et tema võimuses pole olukorda mõjutada ja ta ei oma selle üle kontrolli.

Leinanõustamine on suunatud inimeste abistamiseks, kes on hiljuti läbi elanud lähedase kaotuse, mille tulemusel inimene tunneb ennast kas süüdlasena, jõuetuna, lootusetuna elus edasi minna.

FIE Urmas Lehtsalu
Urmas Lehtsalu
tel 507 7716
urmas.lehtsalu@tt.ee

Pere- ja paariteraapia

Peresuhete toetamine lapse käitumisprobleemide ilmnemisel ja arengukriiside puhul. Peresuhete toetamine vanemluse ja paarisuhte probleemide korral. Peresuhete toetamine põlvkondade üleselt. Täiskasvanud laste ja nende vanemate suhtekriiside nõustamine ja peresidemete taastamine.

Head Suhted OÜ
Monika Sarapuu
tel 514 5498
sarapuumonika@gmail.com

Paari- ja pereteraapia ning perenõustamine

Teenuse eesmärk on toetada perekonda läbi nõustamise ja juhendamise, lähtudes pereteraapia põhimõtetest, milleks on töö terve perekonnaga. Läbi süsteemse töö tugevdada peresuhteid igapäevases elus ning kriisides (ka vanemate nõustamine lahutuse korral).

OÜ Elunuhe
Liina Kohu
tel 520 6846
kohuliina@gmail.com

Kunstiteraapia

Loovus- ja kunstipõhiste meetoditega toetatakse laste sensomotoorset, kognitiivset ja sotsiaalemotsionaalset arengut, täiskasvanute ärevuse, depressiooni, meeleolulangusega toimetulekut.
MTÜ Loovtera
Kadi Trave
tel 5812 0720
loovtera@gmail.com

Loovteraapia

Kliendi psühhosotsiaalse heaolu suurendamine ja vaimse tervise toetamine. Loovteraapia sobib kõigile vanusegruppidele ning annab teaduslikult tõendatult häid tulemusi erinevate vaimse tervise probleemide korral, trauma- ja leinatöös, valuteraapias ja rehabilitatsioonis.

Fuks OÜ
Kristi Schulze
tel 501 0546
kristi.saarso@gmail.com

Muusikateraapia

Kliendi toetamine loovtegevuste ja muusikateraapia tõenduspõhiste tehnikate kaudu turvalises keskkonnas koos terapeudiga, andes võimaluse kliendile vaadata iseendasse, oma elule, algatada ja teha muudatusi või aktsepteerida oma olukorda.

OÜ Muusika Minule
Kerli Remmelgas
tel 523 4578
kerlremmelgas@gmail.com

Ratsutamisteraapia

Kliendi sotsiaalse võimekuse parandamine, lahenduste pakkumine pärssivate erivajadustega toimetulekuks nii kliendile kui ka tema tugivõrgustikule. Parandatakse kliendi füüsilist võimekust lähtuvalt kliendi rehabilitatsioonoplaanist või koostatud juhtumist.

Arukas Hobu OÜ
Kaili Allmägi
tel 509 9231
arukashobu@gmail.com

Kontakt ja lisainfo

Sotsiaalosakond
Tallinna 10, Kuressaare

Sotsiaaltöö peaspetsialist
Karoliina Roomets
tel 526 5520
karoliina.roomets@saaremaavald.ee