Aleviku- ja külaraha

Külaraha taotlemine 

Mis on külaraha ning kes ja kuidas saab seda taotleda?

Saaremaa vald toetab külasid läbi külaraha, mille abil on võimalik teha vajalikke heakorratöid, külaüritusi ja muud külaelu arendavat, mida küla vajalikuks peab.

Külaraha on valla eelarve vahenditest eraldatav toetus külaelu edendamiseks, külakeskkonna ja elukvaliteedi parendamiseks. Külaraha suuruse igal aastal kinnitab külade lõikes Saaremaa Vallavalitsus. Selleks aastaks on vallavalitsuse 09.04.2019 korraldusega nr 447 kinnitatud külaraha suurused kõigi Saaremaa valla külade lõikes, kus on rahvastikuregistri järgselt elanikke.

Kellel on õigus taotleda külaraha?

Külaraha on õigus taotleda kehtivate volitustega külavanemal. Külavanema valimise korra ja seniste külavanemate volituste kehtivuse sätestab Saaremaa Vallavolikogu 28.03.2019 määrus nr 4. Külavanema kohustusi võib täita ka mittetulundusühing või seltsing, kui küla on nii otsustanud.

Külavanema volituste kehtivuse kontrollimiseks ja uue vanema valimiseks saab abi vallavalitsuselt, selleks tuleb pöörduda vastava piirkonna teenuskeskuse poole (Kaarma piirkonna puhul vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonnast Veiko Viili poole). Uue külavanema valimisel vallavalitsuse poolt osutatav nõustamine on täpsemalt selgitatud valla veebilehel.

Milleks saab kasutada külaraha?

Külaraha kasutamine on üsna paindlik ja küla saab ise otsustada, milleks seda kõige enam vaja on. Külaraha kasutamine saab toimuda järgmistel eesmärkidel:
1) küla heakorra kulude osaliseks hüvitamiseks;
2) külaürituste läbiviimiseks;
3) külaliikumise arendamiseks ja ühistegevuse aktiveerimiseks.

Kuidas taotleda külaraha?

Külaraha taotlemiseks tuleb täita ja külavanema poolt allkirjastada vastav taotlusvorm. 2019. aastal sai taotluseid esitada 2. detsembrini. Taotluse vaatab üle vastava piirkonna teenuskeskus, sh kontrollib külavanema volituste kehtivust. Kui kõik on korrektne, valmistab teenuskeskus ette lepingu sõlmimiseks külavanemaga. Pärast lepingu allkirjastamist kantakse külaraha lepingus ettenähtud ajal ja viisil lepingus näidatud pangakontole.

Kuidas toimub aruandlus külaraha kasutamise kohta?

Aruandlus külaraha kasutamise kohta tuleb esitada hiljemalt järgmise aasta 1. veebruariks vastaval aruandlusvormil koos kuludokumentidega. Aruande vorm on külavanemaga sõlmitava lepingu lisa. Aruandluse osas nõustab samuti vastava piirkonna teenuskeskus. 

Loe lisaks: Külaraha külaelu toetuseks