Lastekaitse

Kohustus abivajavast või hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil isikutel, kes omavad vastavat teavet (24/7): lasteabitelefon 116 111, kadunud laste telefon 116 000, hädaabinumber 112.

Lastekaitse peamine eesmärk on lapse õiguste ja heaolu igakülgne tagamine. Lapse heaolu on lapse arengut toetav seisund, milles lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud.

Lapse õiguste ja heaolu tagamisel tuleb lähtuda järgmistest konventsioonis sätestatud põhimõtetest:

  1. igal lapsel on sünnipärane õigus elule, ellujäämisele ja arengule;
  2. igal lapsel on õigus võrdsele kohtlemisele ilma igasuguse diskrimineerimiseta;
  3. kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid;
  4. igal lapsel on õigus iseseisvaks seisukohavõtuks kõigis teda puudutavates küsimustes ning õigus väljendada oma vaateid.

Lapse arengu ja kasvu loomulikuks keskkonnaks on perekond. Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on lapsevanemal või last kasvataval isikul. Riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste ametiasutused ja nende ametiisikud ning avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud juriidilised isikud peavad vastavalt oma pädevusele toetama lapsevanemat või last kasvatavat isikut lapse õiguste ja heaolu tagamisel.

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või ööpäevaringsele lasteabitelefonile 116 111.

Kadunud lapsest on võimalik teada anda kadunud laste telefonile, samuti võivad helistada lapsed ja noored, kes on kodust ära jooksnud. Nõustajad annavad esmased juhised situatsioonis käitumiseks ning viivad läbi esmase kriisinõustamise. Kadunud laste telefon teeb tihedat koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga. Kadunud laste telefon on 116 000.

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.