Eelarve täitmine

2024

Saaremaa Vallavolikogu 28.09.2023 määrus nr 22 Saaremaa valla eelarvestrateegia 2024–2027

2023

Saaremaa Vallavolikogu 29.09.2022 määrus nr 27 Saaremaa valla eelarvestrateegia 2023–2026

Eelarve lühiülevaade

Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Eelarve on koostatud tekkepõhiselt. Saaremaa valla 2023. aasta eelarve seletuskirjas on toodud võrdlusandmed 2022. aasta eelarvega. Vastavalt Saaremaa Vallavolikogu 22.12.2022 määrusele nr 36 on Saaremaa valla 2023. aasta eelarve kogumaht 72,8 miljonit eurot:

 • põhitegevuse tulud 57,9 miljonit eurot;
 • investeerimistegevuse tulud 5,5 miljonit eurot;
 • investeerimislaen 8,6 miljonit eurot;
 • kasutusse võetavad likviidsed vahendid 0,8 miljonit eurot.

Eelarve põhitegevuse tulude kogumaht on 57 956 565 eurot, põhitegevuse kulude kogumaht 54 352 186 eurot ja põhitegevuse tulem 3 604 379 eurot.

2023. aasta eelarvest moodustavad tegevusvaldkondade järgi kulud haridusele 57%, kultuurile ja vabale ajale 9,8%, sotsiaalsele kaitsele 9,6%, majandusele 6,4%, keskkonnakaitsele 4,7%, elamu- ja kommunaalmajandusele 0,8%, avalikule korrale ja tervishoiule 0,1% ning üldistele valitsussektori teenustele 11,6% kogumahust.

Põhitegevuse tulud kasvavad kokku 6 112 119 eurot võrreldes 2022. aasta eelarvega, sellest suurima osa moodustab tulumaks summas 4 731 713 eurot, mille kasvuks on kavandatud 8,9% võrreldes eelneva aasta eeldusliku laekumisega. Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad 1 393 069 euro võrra, sealhulgas on arvestatud tasandusfondi vähenemisega summas 859 840 eurot, toetusfondi suurenemisega summas 2 670 453 eurot ja tegevuskuludeks saadava sihtfinantseerimise vähenemisega 417 544 eurot. Toetusfondi arvestamisel on lähtutud 2022. aasta summadest, millele on lisatud üldhariduskoolide õpetajate 2023. aasta töötasude toetuse prognoositav kasv 1 800 000 eurot. 2023. aasta põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 60,5%, tulud kaupade ja teenuste müügist 6,5%, saadavad toetused 32,6% ja muud tegevustulud 0,4%. Füüsilise isiku tulumaks moodustab 96,4% valla maksutuludest ja 58,4% valla põhitegevuse tuludest.

Põhitegevuse kulud suurenevad kokku 6 552 957 eurot võrreldes 2022. aasta eelarvega. Antavad toetused vähenevad 12 657 eurot. Muud tegevuskulud suurenevad võrreldes 2022. aastaga 6 565 614 eurot. 2023. aasta eelarve põhitegevuse kuludest moodustavad antavad toetused 8,2% ja muud tegevuskulud 91,8%.

Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri
Alaeelarvete kinnitamine

Saaremaa Vallavolikogu 27.04.2023 määrus nr 9 Saaremaa valla 2023. aasta I lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri

Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2023 määrus nr 24 Saaremaa valla 2023. aasta II lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri

2022

Saaremaa Vallavolikogu 30.09.2021 määrus nr 47 Saaremaa valla eelarvestrateegia 2022–2025

Eelarve lühiülevaade

Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Eelarve on koostatud tekkepõhiselt. Saaremaa valla 2022. aasta eelarve seletuskirjas on toodud võrdlusandmed 2021. aasta eelarvega. Vastavalt Saaremaa Vallavolikogu 27.01.2022 määrusele nr 1 on Saaremaa valla 2022. aasta eelarve kogumaht 69 miljonit eurot:

 • põhitegevuse tulud 51,8 miljonit eurot;
 • investeerimistegevuse tulud 7,8 miljonit eurot;
 • investeerimislaen 5,5 miljonit eurot;
 • likviidsed vahendid 3,9 miljonit eurot.

Eelarve põhitegevuse tulude kogumaht on 51 844 446 eurot, põhitegevuse kulude kogumaht 47 799 229 eurot ja põhitegevuse tulem 4 045 217 eurot. 2022. aasta eelarvest moodustavad tegevusvaldkondade järgi kulud haridusele 53,3%, kultuurile ja vabale ajale 10,3%, sotsiaalsele kaitsele 10%, majandusele 7,9%, keskkonnakaitsele 5,2%, elamu- ja kommunaalmajandusele 0,9%, avalikule korrale ja tervishoiule 0,2% ning üldistele valitsussektori teenustele 12,2% kogumahust.

Põhitegevuse tulud kasvasid kokku 2 367 477 eurot võrreldes 2021. aasta eelarvega, sellest suurim muutus on tulumaks summas 3 098 000 eurot, mille kasvuks on kavandatud 11,9% võrreldes 2021. aasta eelarvega. Samas on vähenenud saadavad toetused tegevuskuludeks summas 814 415 eurot, suurima osa moodustab toetusfondi vähenemine. Toetusfondis on vähenenud gümnaasiumi toetused seoses riigigümnaasiumi rajamisega. 2021. aasta põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 58,5%, tulud kaupade ja teenuste müügist 7,3%, saadavad toetused 33,8% ja muud tegevustulud 0,4%. Füüsilise isiku tulumaks moodustab 95,9% valla maksutuludest ja 56,1% valla põhitegevuse tuludest.

Põhitegevuse kulud suurenesid kokku 2 177 886 eurot võrreldes 2021. aasta eelarvega. Antavad toetused vähenesid 32 608 eurot. Muud tegevuskulud suurenesid võrreldes 2021. aastaga 2 210 494 eurot. 2022. aasta eelarve põhitegevuse kuludest moodustavad antavad toetused 9,9% ja muud tegevuskulud 90,1%.

Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri
Alaeelarvete kinnitamine

Saaremaa Vallavolikogu 26.05.2022 määrus nr 20 Saaremaa valla 2022. aasta I lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri (lisa)

Saaremaa Vallavolikogu 27.10.2022 määrus nr 31 Saaremaa valla 2022. aasta II lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri

Saaremaa Vallavolikogu 25.05.2023 otsus nr 43 Saaremaa valla 2022. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Eelarvearuanne 2022

2021

Saaremaa Vallavolikogu 20.11.2020 määrus nr 41 Saaremaa valla eelarvestrateegia 2021–2024

Eelarve lühiülevaade

Vastavalt Saaremaa Vallavolikogu 29.01.2021 määrusele nr 1 on Saaremaa valla 2021. aasta eelarve kogumaht 61,3 miljonit eurot:

 • põhitegevuse tulud 49,4 miljonit eurot;
 • investeerimistegevuse tulud 5,9 miljonit eurot;
 • investeerimislaen 5,5 miljonit eurot;
 • likviidsed vahendid 0,5 miljonit eurot.

Eelarve esimeseks lugemiseks on põhitegevuse tulude kogumaht 49 476 969 eurot, põhitegevuse kulude kogumaht 45 621 343 eurot ja põhitegevuse tulem 3 855 626 eurot. 2021. aasta eelarvest tegevusvaldkondade järgi moodustavad kulud haridusele 54,11%, kultuurile ja vabale ajale 10,63%, sotsiaalsele kaitsele 9,50%, majandusele 7,86%, keskkonnakaitsele 4,5%, elamu- ja kommunaalmajandusele 0,94%, avalikule korrale ja tervishoiule 0,18% ning üldistele valitsussektori teenustele 12,28% kogumahust.

Põhitegevuse tulud kasvavad kokku 1 29 958 eurot võrreldes 2020. aasta eelarvega, sellest suurim muutus on saadavad toetused tegevuskuludeks summas 1 743 602 eurot. Eelarves on kavandatud tulumaksu 2020. aasta eelarvega samal tasemel. 2021. aasta põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 55,05%, tulud kaupade ja teenuste müügist 7,56%, saadavad toetused 36,98% ja muud tegevustulud 0,4%. Füüsilise isiku tulumaks moodustab 95,46% valla maksutuludest ja 52,55% valla põhitegevuse tuludest.

Põhitegevuse kulud suurenevad kokku 980 183 eurot võrreldes 2020. aasta eelarvega. Antavad toetused vähenevad 280 327 eurot. Muud tegevuskulud suurenevad võrreldes 2020. aastaga 1 260 510 eurot. 2021. aasta eelarve põhitegevuse kuludest moodustavad antavad toetused 9,93% ja muud tegevuskulud 90,07%.

Lisa 1 Koond  
Lisa 2 Investeeringud  
Seletuskiri  
Alaeelarvete kinnitamine

Saaremaa Vallavolikogu 29.04.2021 määrus nr 8 Saaremaa valla 2021. aasta I lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri (lisa)

Saaremaa Vallavolikogu 16.07.2021 määrus nr 41 Saaremaa valla 2021. aasta II lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri (lisa)

Saaremaa Vallavolikogu 30.09.2021 määrus nr 45 Saaremaa valla 2021. aasta III lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri (lisa)

Saaremaa Vallavolikogu 30.12.2021 määrus nr 54 Saaremaa valla 2021. aasta IV lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri (lisa)

Saaremaa Vallavolikogu 26.05.2022 otsus nr 41 Saaremaa valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Eelarvearuanne 2021

2020

Saaremaa Vallavolikogu 11.10.2019 määrus nr 36 Saaremaa valla eelarvestrateegia 2020–2023

Saaremaa Vallavolikogu 31.01.2020 määrus nr 1 Saaremaa valla 2020. aasta eelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri
Alaeelarvete kinnitamine

Saaremaa Vallavolikogu 28.05.2020 määrus nr 13 Saaremaa valla 2020. aasta I lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri (lisa)

Saaremaa Vallavolikogu 25.09.2020 määrus nr 32 Saaremaa valla 2020. aasta II lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri (lisa)

Saaremaa Vallavolikogu 18.12.2020 määrus nr 44 Saaremaa valla 2020. aasta III lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri (lisa)

Saaremaa Vallavolikogu 27.05.2021 otsus nr 33 Saaremaa valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Eelarvearuanne 2020

2019

Saaremaa Vallavolikogu 12.10.2018 määrus nr 55 Saaremaa valla eelarvestrateegia 2019–2022

Saaremaa Vallavolikogu 28.02.2019 määrus nr 1 Saaremaa valla 2019. aasta eelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud

Saaremaa Vallavolikogu 20.06.2019 määrus nr 11 Saaremaa valla 2019. aasta I lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri (lisa)

Saaremaa Vallavolikogu 31.10.2019 määrus nr 37 Saaremaa valla 2019. aasta II lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri (lisa)

Saaremaa Vallavolikogu 20.12.2019 määrus nr 38 Saaremaa valla 2019. aasta III lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri (lisa)

Saaremaa Vallavolikogu 28.05.2020 otsus nr 26 Saaremaa valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Eelarvearuanne 2019

2018

Saaremaa Vallavolikogu 23.03.2018 määrus nr 17 Saaremaa valla 2018. aasta eelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Tulud
Lisa 3 Kulud
Lisa 4 Investeeringud
Lisa 5 Finatseerimised

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 määrus nr 35 Saaremaa valla 2018. aasta I lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Tulud
Lisa 3 Kulud
Lisa 4 Investeeringud

Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2018 määrus nr 56 Saaremaa valla 2018. aasta II lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Tulud
Lisa 3 Kulud
Lisa 4 Investeeringud

Saaremaa Vallavolikogu 20.12.2018 määrus nr 65 Saaremaa valla 2018. aasta III lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Tulud
Lisa 3 Kulud
Lisa 4 Investeeringud

Saaremaa Vallavolikogu 20.06.2019 otsus nr 87 Saaremaa valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Eelarvearuanne 2018

Kontakt ja lisainfo

Tugiteenuste osakonna rahandusteenistus
Marientali tee 27, Kuressaare

Teenistuse juhataja
Marili Niits
tel 452 5131
marili.niits@saaremaavald.ee