Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Programmi infotund toimub Saaremaa vallavalitsuse Lossi 1 hoone saalis 11. märtsil algusega kell 13.00, eelregistreerimine aadressil kop@saaremaavald.ee.

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) suunitlusega projektidele. Meetme 1 kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Meetme 2 kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmete vajalike teenuste pakkumisse.

Varasemaga võrreldes on programmi veidi muudetud. Suurim muudatus on maksimaalse toetussumma suurus. Meetmes 1 on esitatud projekti kohta maksimaalseks toetussummaks 2500 eurot ja meetmes 2 on maksimaalseks toetussummaks 4000 eurot. Minimaalne omafinantseeringu määr on jätkuvalt 10% projekti kogumaksumusest ning omafinantseering peab olema rahaline.

Taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühinguid ei moodusta rohkem kui poole. Samuti avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ja mille liikmetest äriühinguid ei moodusta rohkem kui poole.

Taotlused koos kõigi nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kop@saaremaavald.ee hiljemalt 1. aprilliks kell 16.30.

Maakondliku hindamiskomisjoni liikmed on: Krista Riik, Tiina Ojala, Arvo Kullapere, Eveli Jürisson ja Jaan Urvet.

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja/või toetuse abil investeeringu tegemisest avalikkust teavitama. Teavituse tegemisel peab olema sõnaline viide, et projekt on ellu viidud kohaliku omaalgatuse programmi toel.

Programmist toetatud projektid, sügis 2019
Meede 1: Kuluaruanne Sisuaruanne Abimaterjal
Meede 2: Kuluaruanne Sisuaruanne Abimaterjal

 

Kontakt

Info (menetlemine):
Veiko Viil, arenduse peaspetsialist, programmi koordinaator Saare maakonnas
tel 452 5031
Taotlejate nõustamine:
Helje Pent, SA Saare Arenduskeskus, mittetulundusühingute konsultant
tel 452 0573, helje@sasak.ee