Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor avatakse 1. aprillil 2021. Taotluste esitamine hakkab toimuma e-keskkonna kaudu aadressil etoetus.struktuurifondid.ee. Taotlejatele tuleb juhend video näol täpsete sammudega, kuidas taotlust täita ja esitada. Hetkel on muutmisel ka programmi määrus ning infopäeval tutvustame uuenenud programmi tingimusi. Info kuupäevade osas selgub lähiajal.

Meetme 1 kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Meetmes 1 on esitatud projekti kohta maksimaalseks toetussummaks 2500 eurot.

Meetme 2 kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmete vajalike teenuste pakkumisse. Meetmes 2 on maksimaalseks toetussummaks 4000 eurot.

Minimaalne omafinantseeringu määr on jätkuvalt 10% projekti kogumaksumusest ning omafinantseering peab olema rahaline. Taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühinguid ei moodusta rohkem kui poole. Samuti avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ja mille liikmetest äriühinguid ei moodusta rohkem kui poole.

Maakondliku hindamiskomisjoni liikmed on: Krista Riik, Tiina Ojala, Arvo Kullapere, Eveli Jürisson ja Jaan Urvet.

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja/või toetuse abil investeeringu tegemisest avalikkust teavitama. Teavituse tegemisel peab olema sõnaline viide, et projekt on ellu viidud kohaliku omaalgatuse programmi toel.

Vaata ka: Riigihalduse ministri määrus

 

Taotlusvoorud 2020

Programmist toetatud projektid, sügis 2019
Meede 1: Kuluaruanne Sisuaruanne
Meede 2: Kuluaruanne Sisuaruanne

 

Kontakt

Info (menetlemine):
Saaremaa Vallavalitsuse arenduse peaspetsialist Anu Teppan
kop@saaremaavald.ee
tel 452 5180

Taotlejate nõustamine:
SA Saare Arenduskeskuse mittetulundusühingute konsultant Helje Pent
helje@sasak.ee
tel 452 0573