Saaremaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamine

Saaremaa valla 2021. aasta eelarvesse on planeeritud alljärgnevad toetuste taotlusvoorud. Tegemist on esialgse kavaga, mis võib aasta jooksul muutuda. Täpsem info taotlusvoorude tingimuste kohta peale voorude avamist valitsuse korraldustega. Graafikul vajuta vastava toetuse peale, et näha lisainfot:

Külaelu arendamise I taotlusvoor Haridusvaldkonna projektide I taotlusvoor Kultuuriprojektide toetuse I taotlusvoor Spordiprojektide toetuse I taotlusvoor Aleviku- ja külaraha taotlusvoor Pühakodade parendamise toetuse taotlusvoor Kogukondliku turvalisuse maakondlik taotlusvoor Kaasav eelarve Pühakodade tegevustoetuse taotlusvoor Kohaliku omaalgatuse programm (kevad) Sotsiaalvaldkonna toetuste taotlusvoor Tervist ja heaolu toetavate tegevuste maakondlik taotlusvoor Külaelu arendamise II taotlusvoor Spordiprojektide toetuse II taotlusvoor Kultuuriprojektide toetuse II taotlusvoor Kohaliku omaalgatuse programm (sügis) Omaosaluse toetus

Vallavolikogu kinnitas 29. jaanuaril Saaremaa valla 2021. aasta eelarve. Eelarvesse on planeeritud ülevalt graafikult leitavad toetuste taotlusvoorud. Tegemist on esialgse kavaga, mis võib aasta jooksul muutuda. Täpsem info taotlusvoorude tingimuste kohta tuleb pärast voorude avamist valitsuse korraldustega. Maakondlike voorude taotluste menetlemiste ajakava võib olla veidi erinev. 

Vastavalt valla mittetulundustegevuse toetamise korrale kontrollitakse taotlused viie tööpäeva jooksul alates taotluse registreerimisest ning vajadusel antakse vähemalt viis tööpäeva aega puuduste kõrvaldamiseks. Otsuse projekti toetamise, osalise toetamise või mittetoetamise kohta teeb valitsus hiljemalt kahe kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest. Seejärel saadetakse hiljemalt ühe kuu jooksul taotlejale sõlmimiseks toetusleping. Pärast lepingu allkirjastamist taotleja poolt kantakse toetus taotlejale üle kümne tööpäeva jooksul.

1. oktoobril 2019 jõustus Saaremaa valla mittetulundustegevuse toetamise kord. Toetuse andmise eesmärgiks on valla elanike ja juriidiliste isikute omaalgatuse, ühistegevuse ja kestva arengu toetamine kooskõlas valla valdkondlike prioriteetidega. Tegevused, mis toetuse abil ellu viiakse, peavad toimuma valla haldusterritooriumil, olema suunatud valla elanikele või esindama valda laiemale üldsusele väljaspool valla haldusterritooriumi.

2020. aastal võetakse vastu projektitoetuse taotlusi omaosaluse katmiseks kui enamik rahastust on plaanis taotleda teistest vahenditest (nt PRIA (Leader, Saarte Kalandus), KIK jne). Toetust saab taotleda projekti oma- või kaasfinantseerimisel maksimaalselt 90% projekti peamise rahastaja poolt nõutavast minimaalsest oma- või kaasfinantseeringust. Selleks tuleb esitada vormikohane taotlus e-postile vald@saaremaavald.ee.

Toetuse aruande vorm 
Alus: VV 11.08.2020 korraldus nr 2-3/1431

Vaata ka:
Projektitoetused 2019
Tegevustoetused 2019
Mittetulundustegevuse toetamine 2018

 

Kontakt

arenduse peaspetsialist
Eda Kesküla
eda.keskula@saaremaavald.ee
tel 452 5028