Kahjunõude esitamine

Saaremaa vallale kuuluva tee või rajatise nõuetele mittevastavuse tõttu tekkinud kahju hüvitamiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus iseteeninduskeskkonnas või paberkandjal (docx) koos kahju tõendava materjaliga (tõendusfotod ja vastavad kuludokumendid). Taotluse ja sellele lisatud vajalike dokumentide põhjal otsustab vallavalitsus kahju hüvitamise või sellest keeldumise 30 tööpäeva jooksul.

Kontakt ja lisainfo

Majandus- ja haldusosakond
Marientali tee 27, Kuressaare

Osakonna juhataja
Kaarel Tang
tel 452 5105
kaarel.tang@saaremaavald.ee

Teed ja tänavad Saaremaa vallas